Encoding.BigEndianUnicode Właściwość

Definicja

Pobiera kodowanie dla formatu UTF-16, który używa kolejności bajtów big endian.Gets an encoding for the UTF-16 format that uses the big endian byte order.

public:
 static property System::Text::Encoding ^ BigEndianUnicode { System::Text::Encoding ^ get(); };
public static System.Text.Encoding BigEndianUnicode { get; }
member this.BigEndianUnicode : System.Text.Encoding
Public Shared ReadOnly Property BigEndianUnicode As Encoding

Wartość właściwości

Encoding

Obiekt kodowania dla formatu UTF-16, który używa kolejności bajtów big endian.An encoding object for the UTF-16 format that uses the big endian byte order.

Przykłady

Poniższy przykład odczytuje plik tekstowy z kodowaniem UTF-16 przy użyciu kolejności bajtów big endian.The following example reads a text file with a UTF-16 encoding using the big endian byte order.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  
  // Read a text file saved with Big Endian Unicode encoding.
  System::Text::Encoding^ encoding = System::Text::Encoding::BigEndianUnicode;
  StreamReader^ reader = gcnew StreamReader( "TextFile.txt",encoding );
  String^ line = reader->ReadLine();
  while ( line != nullptr )
  {
   Console::WriteLine( line );
   line = reader->ReadLine();
  }
}

using System;
using System.IO;

namespace BigEndianExample
{
  public class Class1 
  {
   public static void Main(string[] args) 
   {
     // Read a text file saved with Big Endian Unicode encoding.
     System.Text.Encoding encoding = System.Text.Encoding.BigEndianUnicode;
     StreamReader reader = new StreamReader("TextFile.txt", encoding);
     string line = reader.ReadLine();
     while (line != null) 
     {
      Console.WriteLine(line);
      line = reader.ReadLine();
     }
    }
  }
}
Imports System.IO

Namespace BigEndianExample
  Public Class Class1
   Public Overloads Shared Sub Main()
     ' Read a text file saved with Big Endian Unicode encoding.
     Dim encoding As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.BigEndianUnicode
     Dim reader As New StreamReader("TextFile.txt", encoding)
     Dim line As String = reader.ReadLine()
     While Not (line Is Nothing)
      Console.WriteLine(line)
      line = reader.ReadLine()
     End While
   End Sub
  End Class
End Namespace

Poniższy przykład określa liczbę bajtów wymaganych do zakodowania tablicy znaków, koduje znaki i wyświetla wyniki.The following example determines the number of bytes required to encode a character array, encodes the characters, and displays the resulting bytes.

using namespace System;
using namespace System::Text;
void PrintCountsAndBytes( array<Char>^chars, Encoding^ enc );
void PrintHexBytes( array<Byte>^bytes );
int main()
{
  
  // The characters to encode:
  //  Latin Small Letter Z (U+007A)
  //  Latin Small Letter A (U+0061)
  //  Combining Breve (U+0306)
  //  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
  //  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
  //  a high-surrogate value (U+D8FF)
  //  a low-surrogate value (U+DCFF)
  array<Char>^myChars = gcnew array<Char>{
   L'z','a',L'\u0306',L'\u01FD',L'\u03B2',L'\xD8FF',L'\xDCFF'
  };
  
  // Get different encodings.
  Encoding^ u7 = Encoding::UTF7;
  Encoding^ u8 = Encoding::UTF8;
  Encoding^ u16LE = Encoding::Unicode;
  Encoding^ u16BE = Encoding::BigEndianUnicode;
  Encoding^ u32 = Encoding::UTF32;
  
  // Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
  PrintCountsAndBytes( myChars, u7 );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u8 );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u16LE );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u16BE );
  PrintCountsAndBytes( myChars, u32 );
}

void PrintCountsAndBytes( array<Char>^chars, Encoding^ enc )
{
  
  // Display the name of the encoding used.
  Console::Write( "{0,-30} :", enc );
  
  // Display the exact byte count.
  int iBC = enc->GetByteCount( chars );
  Console::Write( " {0,-3}", iBC );
  
  // Display the maximum byte count.
  int iMBC = enc->GetMaxByteCount( chars->Length );
  Console::Write( " {0,-3} :", iMBC );
  
  // Encode the array of chars.
  array<Byte>^bytes = enc->GetBytes( chars );
  
  // Display all the encoded bytes.
  PrintHexBytes( bytes );
}

void PrintHexBytes( array<Byte>^bytes )
{
  if ( (bytes == nullptr) || (bytes->Length == 0) )
   Console::WriteLine( "<none>" );
  else
  {
   for ( int i = 0; i < bytes->Length; i++ )
     Console::Write( "{0:X2} ", bytes[ i ] );
   Console::WriteLine();
  }
}

/* 
This code produces the following output.

System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

*/
using System;
using System.Text;

public class SamplesEncoding {

  public static void Main() {

   // The characters to encode:
   //  Latin Small Letter Z (U+007A)
   //  Latin Small Letter A (U+0061)
   //  Combining Breve (U+0306)
   //  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
   //  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
   //  a high-surrogate value (U+D8FF)
   //  a low-surrogate value (U+DCFF)
   char[] myChars = new char[] { 'z', 'a', '\u0306', '\u01FD', '\u03B2', '\uD8FF', '\uDCFF' };

   // Get different encodings.
   Encoding u7  = Encoding.UTF7;
   Encoding u8  = Encoding.UTF8;
   Encoding u16LE = Encoding.Unicode;
   Encoding u16BE = Encoding.BigEndianUnicode;
   Encoding u32  = Encoding.UTF32;

   // Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
   PrintCountsAndBytes( myChars, u7 );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u8 );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u16LE );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u16BE );
   PrintCountsAndBytes( myChars, u32 );
  }

  public static void PrintCountsAndBytes( char[] chars, Encoding enc ) {

   // Display the name of the encoding used.
   Console.Write( "{0,-30} :", enc.ToString() );

   // Display the exact byte count.
   int iBC = enc.GetByteCount( chars );
   Console.Write( " {0,-3}", iBC );

   // Display the maximum byte count.
   int iMBC = enc.GetMaxByteCount( chars.Length );
   Console.Write( " {0,-3} :", iMBC );

   // Encode the array of chars.
   byte[] bytes = enc.GetBytes( chars );

   // Display all the encoded bytes.
   PrintHexBytes( bytes );
  }

  public static void PrintHexBytes( byte[] bytes ) {

   if (( bytes == null ) || ( bytes.Length == 0 ))
    {
      Console.WriteLine( "<none>" );
    }
    else {
     for ( int i = 0; i < bytes.Length; i++ )
      Console.Write( "{0:X2} ", bytes[i] );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}


/* 
This code produces the following output.

System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

*/
Imports System.Text

Public Class SamplesEncoding  

  Public Shared Sub Main()

   ' The characters to encode:
   '  Latin Small Letter Z (U+007A)
   '  Latin Small Letter A (U+0061)
   '  Combining Breve (U+0306)
   '  Latin Small Letter AE With Acute (U+01FD)
   '  Greek Small Letter Beta (U+03B2)
   '  a high-surrogate value (U+D8FF)
   '  a low-surrogate value (U+DCFF)
   Dim myChars() As Char = {"z"c, "a"c, ChrW(&H0306), ChrW(&H01FD), ChrW(&H03B2), ChrW(&HD8FF), ChrW(&HDCFF)}
 

   ' Get different encodings.
   Dim u7 As Encoding = Encoding.UTF7
   Dim u8 As Encoding = Encoding.UTF8
   Dim u16LE As Encoding = Encoding.Unicode
   Dim u16BE As Encoding = Encoding.BigEndianUnicode
   Dim u32 As Encoding = Encoding.UTF32

   ' Encode the entire array, and print out the counts and the resulting bytes.
   PrintCountsAndBytes(myChars, u7)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u8)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u16LE)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u16BE)
   PrintCountsAndBytes(myChars, u32)

  End Sub


  Public Shared Sub PrintCountsAndBytes(chars() As Char, enc As Encoding)

   ' Display the name of the encoding used.
   Console.Write("{0,-30} :", enc.ToString())

   ' Display the exact byte count.
   Dim iBC As Integer = enc.GetByteCount(chars)
   Console.Write(" {0,-3}", iBC)

   ' Display the maximum byte count.
   Dim iMBC As Integer = enc.GetMaxByteCount(chars.Length)
   Console.Write(" {0,-3} :", iMBC)

   ' Encode the array of chars.
   Dim bytes As Byte() = enc.GetBytes(chars)

   ' Display all the encoded bytes.
   PrintHexBytes(bytes)

  End Sub


  Public Shared Sub PrintHexBytes(bytes() As Byte)

   If bytes Is Nothing OrElse bytes.Length = 0 Then
     Console.WriteLine("<none>")
   Else
     Dim i As Integer
     For i = 0 To bytes.Length - 1
      Console.Write("{0:X2} ", bytes(i))
     Next i
     Console.WriteLine()
   End If

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'System.Text.UTF7Encoding    : 18 23 :7A 61 2B 41 77 59 42 2F 51 4F 79 32 50 2F 63 2F 77 2D
'System.Text.UTF8Encoding    : 12 24 :7A 61 CC 86 C7 BD CE B2 F1 8F B3 BF
'System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :7A 00 61 00 06 03 FD 01 B2 03 FF D8 FF DC
'System.Text.UnicodeEncoding  : 14 16 :00 7A 00 61 03 06 01 FD 03 B2 D8 FF DC FF
'System.Text.UTF32Encoding   : 24 32 :7A 00 00 00 61 00 00 00 06 03 00 00 FD 01 00 00 B2 03 00 00 FF FC 04 00

Uwagi

UnicodeEncodingObiekt, który jest zwracany przez tę właściwość, może nie mieć odpowiednich zachowań dla aplikacji.The UnicodeEncoding object that is returned by this property may not have the appropriate behavior for your app. Używa powrotu zamiennej, aby zastąpić każdy ciąg, którego nie można kodować, i każdego bajtu, którego nie można zdekodować ze znakiem zapytania ("?").It uses replacement fallback to replace each string that it cannot encode and each byte that it cannot decode with a question mark ("?") character. Zamiast tego można wywołać konstruktora, UnicodeEncoding.UnicodeEncoding(Boolean, Boolean, Boolean) Aby utworzyć wystąpienie obiektu big endian UnicodeEncoding , którego rezerwa jest albo EncoderFallbackException a DecoderFallbackException , jak pokazano w poniższym przykładzie.Instead, you can call the UnicodeEncoding.UnicodeEncoding(Boolean, Boolean, Boolean) constructor to instantiate a big endian UnicodeEncoding object whose fallback is either an EncoderFallbackException or a DecoderFallbackException, as the following example illustrates.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   byte[] bytes = { 0x00, 0x20, 0xd8, 0x01, 0x00, 0x68, 0xA7, 0x00 };
   Encoding enc = new UnicodeEncoding(true, true, true);
   
   try {
     string value = enc.GetString(bytes);
     Console.WriteLine();
     Console.WriteLine("'{0}'", value);
   }
   catch (DecoderFallbackException e) {   
     Console.WriteLine("Unable to decode {0} at index {1}", 
              ShowBytes(e.BytesUnknown), e.Index);
   }
  }

  private static string ShowBytes(byte[] bytes) 
  {
   string returnString = null;
   foreach (var byteValue in bytes)
     returnString += String.Format("0x{0:X2} ", byteValue);

   return returnString.Trim();
  }
}
// The example displays the following output:
//    Unable to decode 0xD8 0x01 at index 4
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim bytes() As Byte = { &h00, &h20, &hd8, &h01, &h00, &h68, &hA7, &h00}
   Dim enc As Encoding = New UnicodeEncoding(True, True, True)
   
   Try
     Dim value As String = enc.GetString(bytes)
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("'{0}'", value)
   Catch e As DecoderFallbackException   
     Console.WriteLine("Unable to decode {0} at index {1}", 
              ShowBytes(e.BytesUnknown), e.Index)
   End Try
  End Sub
  
  Private Function ShowBytes(bytes As Byte()) As String
   Dim returnString As String = Nothing
   For Each byteValue In bytes
     returnString += String.Format("0x{0:X2} ", byteValue)
   Next
   Return returnString.Trim()
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    Unable to decode 0xD8 0x01 at index 4

Zwrócony UnicodeEncoding obiekt ma BodyName właściwości, HeaderName , i WebName , które dają nazwę "unicodeFFFE".The returned UnicodeEncoding object has BodyName, HeaderName, and WebName properties, which yield the name "unicodeFFFE". Mimo że znacznik kolejności bajtów UTF-16 big endian ma wartość szesnastkową FEFF, została wybrana nazwa "unicodeFFFE", ponieważ znacznik kolejności bajtów pojawia się jako szesnastkowy FFFE na komputerach z systemem little endian Windows.Although the UTF-16 big endian byte order mark is hexadecimal FEFF, the name "unicodeFFFE" was chosen because the byte order mark appears as hexadecimal FFFE on little endian Windows computers.

Dotyczy

Zobacz też