Encoding.EncodingName Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera opis bieżącego kodowania przez człowieka.When overridden in a derived class, gets the human-readable description of the current encoding.

public:
 virtual property System::String ^ EncodingName { System::String ^ get(); };
public virtual string EncodingName { get; }
member this.EncodingName : string
Public Overridable ReadOnly Property EncodingName As String

Wartość właściwości

String

Czytelny dla człowieka Opis bieżącego Encoding .The human-readable description of the current Encoding.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera różne nazwy dla każdego kodowania i wyświetla kodowania z co najmniej jedną nazwą, która różni się od EncodingInfo.Name .The following example retrieves the different names for each encoding and displays the encodings with one or more names that are different from EncodingInfo.Name. Jest on wyświetlany, EncodingName ale nie jest porównywany z nim.It displays EncodingName but does not compare against it.

using namespace System;
using namespace System::Text;
int main()
{
  
  // Print the header.
  Console::Write( "Name        " );
  Console::Write( "CodePage " );
  Console::Write( "BodyName      " );
  Console::Write( "HeaderName     " );
  Console::Write( "WebName      " );
  Console::WriteLine( "Encoding.EncodingName" );
  
  // For every encoding, compare the name properties with EncodingInfo.Name.
  // Display only the encodings that have one or more different names.
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = Encoding::GetEncodings()->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   EncodingInfo ^ ei = safe_cast<EncodingInfo ^>(myEnum->Current);
   Encoding^ e = ei->GetEncoding();
   if ( !ei->Name->Equals( e->BodyName ) || !ei->Name->Equals( e->HeaderName ) || !ei->Name->Equals( e->WebName ) )
   {
     Console::Write( "{0,-18} ", ei->Name );
     Console::Write( "{0,-9} ", e->CodePage );
     Console::Write( "{0,-18} ", e->BodyName );
     Console::Write( "{0,-18} ", e->HeaderName );
     Console::Write( "{0,-18} ", e->WebName );
     Console::WriteLine( "{0} ", e->EncodingName );
   }
  }
}

/* 
This code produces the following output.

Name        CodePage BodyName      HeaderName     WebName      Encoding.EncodingName
shift_jis     932    iso-2022-jp    iso-2022-jp    shift_jis     Japanese (Shift-JIS)
windows-1250    1250   iso-8859-2     windows-1250    windows-1250    Central European (Windows)
windows-1251    1251   koi8-r       windows-1251    windows-1251    Cyrillic (Windows)
Windows-1252    1252   iso-8859-1     Windows-1252    Windows-1252    Western European (Windows)
windows-1253    1253   iso-8859-7     windows-1253    windows-1253    Greek (Windows)
windows-1254    1254   iso-8859-9     windows-1254    windows-1254    Turkish (Windows)
csISO2022JP    50221   iso-2022-jp    iso-2022-jp    csISO2022JP    Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana)
iso-2022-kr    50225   iso-2022-kr    euc-kr       iso-2022-kr    Korean (ISO)

*/
using System;
using System.Text;

public class SamplesEncoding {

  public static void Main() {

   // Print the header.
   Console.Write( "Name        " );
   Console.Write( "CodePage " );
   Console.Write( "BodyName      " );
   Console.Write( "HeaderName     " );
   Console.Write( "WebName      " );
   Console.WriteLine( "Encoding.EncodingName" );

   // For every encoding, compare the name properties with EncodingInfo.Name.
   // Display only the encodings that have one or more different names.
   foreach( EncodingInfo ei in Encoding.GetEncodings() ) {
     Encoding e = ei.GetEncoding();

     if (( ei.Name != e.BodyName ) || ( ei.Name != e.HeaderName ) || ( ei.Name != e.WebName )) {
      Console.Write( "{0,-18} ", ei.Name );
      Console.Write( "{0,-9} ", e.CodePage );
      Console.Write( "{0,-18} ", e.BodyName );
      Console.Write( "{0,-18} ", e.HeaderName );
      Console.Write( "{0,-18} ", e.WebName );
      Console.WriteLine( "{0} ", e.EncodingName );
     }
   }
  }
}


/* 
This code produces the following output.

Name        CodePage BodyName      HeaderName     WebName      Encoding.EncodingName
shift_jis     932    iso-2022-jp    iso-2022-jp    shift_jis     Japanese (Shift-JIS)
windows-1250    1250   iso-8859-2     windows-1250    windows-1250    Central European (Windows)
windows-1251    1251   koi8-r       windows-1251    windows-1251    Cyrillic (Windows)
Windows-1252    1252   iso-8859-1     Windows-1252    Windows-1252    Western European (Windows)
windows-1253    1253   iso-8859-7     windows-1253    windows-1253    Greek (Windows)
windows-1254    1254   iso-8859-9     windows-1254    windows-1254    Turkish (Windows)
csISO2022JP    50221   iso-2022-jp    iso-2022-jp    csISO2022JP    Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana)
iso-2022-kr    50225   iso-2022-kr    euc-kr       iso-2022-kr    Korean (ISO)

*/

Imports System.Text

Public Class SamplesEncoding  

  Public Shared Sub Main()

   ' Print the header.
   Console.Write("Name        ")
   Console.Write("CodePage ")
   Console.Write("BodyName      ")
   Console.Write("HeaderName     ")
   Console.Write("WebName      ")
   Console.WriteLine("Encoding.EncodingName")

   ' For every encoding, compare the name properties with EncodingInfo.Name.
   ' Display only the encodings that have one or more different names.
   Dim ei As EncodingInfo
   For Each ei In Encoding.GetEncodings()
     Dim e As Encoding = ei.GetEncoding()
     
     If ei.Name <> e.BodyName OrElse ei.Name <> e.HeaderName OrElse ei.Name <> e.WebName Then
      Console.Write("{0,-18} ", ei.Name)
      Console.Write("{0,-9} ", e.CodePage)
      Console.Write("{0,-18} ", e.BodyName)
      Console.Write("{0,-18} ", e.HeaderName)
      Console.Write("{0,-18} ", e.WebName)
      Console.WriteLine("{0} ", e.EncodingName)
     End If

   Next ei 

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Name        CodePage BodyName      HeaderName     WebName      Encoding.EncodingName
'shift_jis     932    iso-2022-jp    iso-2022-jp    shift_jis     Japanese (Shift-JIS)
'windows-1250    1250   iso-8859-2     windows-1250    windows-1250    Central European (Windows)
'windows-1251    1251   koi8-r       windows-1251    windows-1251    Cyrillic (Windows)
'Windows-1252    1252   iso-8859-1     Windows-1252    Windows-1252    Western European (Windows)
'windows-1253    1253   iso-8859-7     windows-1253    windows-1253    Greek (Windows)
'windows-1254    1254   iso-8859-9     windows-1254    windows-1254    Turkish (Windows)
'csISO2022JP    50221   iso-2022-jp    iso-2022-jp    csISO2022JP    Japanese (JIS-Allow 1 byte Kana)
'iso-2022-kr    50225   iso-2022-kr    euc-kr       iso-2022-kr    Korean (ISO)

Uwagi

EncodingNameWłaściwość jest przeznaczona do wyświetlania.The EncodingName property is intended for display. Aby znaleźć nazwę, którą można przesłać do GetEncoding metody, użyj WebName właściwości.To find a name that can be passed to the GetEncoding method, use the WebName property.

Dotyczy

Zobacz też