HtmlEncoder Klasa

Definicja

Reprezentuje kodowanie znaków HTML.Represents an HTML character encoding.

public ref class HtmlEncoder abstract : System::Text::Encodings::Web::TextEncoder
public abstract class HtmlEncoder : System.Text.Encodings.Web.TextEncoder
type HtmlEncoder = class
    inherit TextEncoder
Public MustInherit Class HtmlEncoder
Inherits TextEncoder
Dziedziczenie
HtmlEncoder
Pochodne

Uwagi

Kod źródłowy dla tego typu jest dostępny w projekcie system. Text. encodings. Web w serwisie GitHub.The source code for this type is available in the System.Text.Encodings.Web project on GitHub. Testy jednostkowe, które mogą również stanowić przykłady kodu, znajdują się w folderze System. Text. encodings. Web/Tests w serwisie GitHub.Unit tests that can also serve as code examples are found in the System.Text.Encodings.Web/tests folder on GitHub.

Konstruktory

HtmlEncoder()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HtmlEncoder.Initializes a new instance of the HtmlEncoder class.

Właściwości

Default

Pobiera wbudowane wystąpienie HtmlEncoder klasy.Gets a built-in instance of the HtmlEncoder class.

MaxOutputCharactersPerInputCharacter

Pobiera maksymalną liczbę znaków, jaką ten koder może wygenerować dla każdego wejściowego punktu kodu.Gets the maximum number of characters that this encoder can generate for each input code point.

(Odziedziczone po TextEncoder)

Metody

Create(TextEncoderSettings)

Tworzy nowe wystąpienie klasy HtmlEncode z określonymi ustawieniami.Creates a new instance of the HtmlEncoder class with the specified settings.

Create(UnicodeRange[])

Tworzy nowe wystąpienie klasy HtmlEncode, które określa znaki, których koder może nie kodować.Creates a new instance of the HtmlEncoder class that specifies characters the encoder is allowed to not encode.

Encode(ReadOnlySpan<Char>, Span<Char>, Int32, Int32, Boolean)

Koduje dostarczone znaki.Encodes the supplied characters.

(Odziedziczone po TextEncoder)
Encode(String)

Koduje podany ciąg i zwraca zakodowany tekst jako nowy ciąg.Encodes the supplied string and returns the encoded text as a new string.

(Odziedziczone po TextEncoder)
Encode(TextWriter, Char[], Int32, Int32)

Koduje znaki z tablicy i zapisuje je w TextWriter obiekcie.Encodes characters from an array and writes them to a TextWriter object.

(Odziedziczone po TextEncoder)
Encode(TextWriter, String)

Koduje określony ciąg do TextWriter obiektu.Encodes the specified string to a TextWriter object.

(Odziedziczone po TextEncoder)
Encode(TextWriter, String, Int32, Int32)

Koduje podciąg i zapisuje go w TextWriter obiekcie.Encodes a substring and writes it to a TextWriter object.

(Odziedziczone po TextEncoder)
EncodeUtf8(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32, Int32, Boolean)

Koduje podany tekst UTF-8.Encodes the supplied UTF-8 text.

(Odziedziczone po TextEncoder)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindFirstCharacterToEncode(Char*, Int32)

Znajduje indeks pierwszego znaku do zakodowania.Finds the index of the first character to encode.

(Odziedziczone po TextEncoder)
FindFirstCharacterToEncodeUtf8(ReadOnlySpan<Byte>)

Znajduje pierwszy element w buforze wejściowym tekstu UTF-8, który mógłby zostać zmieniony przez bieżące wystąpienie kodera.Finds the first element in a UTF-8 text input buffer that would be escaped by the current encoder instance.

(Odziedziczone po TextEncoder)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TryEncodeUnicodeScalar(Int32, Char*, Int32, Int32)

Koduje wartość skalarną Unicode i zapisuje ją w buforze.Encodes a Unicode scalar value and writes it to a buffer.

(Odziedziczone po TextEncoder)
WillEncode(Int32)

Określa, czy dana wartość skalarna Unicode zostanie zaszyfrowana.Determines if a given Unicode scalar value will be encoded.

(Odziedziczone po TextEncoder)

Dotyczy