JsonDocumentOptions Struktura

Definicja

Umożliwia użytkownikowi Definiowanie zachowania niestandardowego podczas analizowania kodu JSON w celu utworzenia JsonDocument.Provides the ability for the user to define custom behavior when parsing JSON to create a JsonDocument.

public value class JsonDocumentOptions
public struct JsonDocumentOptions
type JsonDocumentOptions = struct
Public Structure JsonDocumentOptions
Dziedziczenie
JsonDocumentOptions

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Właściwości

AllowTrailingCommas

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dodatkowy przecinek na końcu listy wartości JSON w obiekcie lub tablicy jest dozwolony (i ignorowany) w ramach odczytywanego ładunku JSON.Gets or sets a value that indicates whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

Pobiera lub ustawia wartość określającą sposób, w jaki JsonDocument obsługuje komentarze podczas odczytywania danych JSON.Gets or sets a value that determines how the JsonDocument handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

Pobiera lub ustawia maksymalną dozwoloną głębokość podczas analizowania danych JSON z wartością domyślną (czyli 0) wskazującą maksymalną głębokość 64.Gets or sets the maximum depth allowed when parsing JSON data, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Dotyczy