JsonElement.Clone Metoda

Definicja

Pobiera element Jsonelement, który może być bezpiecznie przechowywany poza okresem istnienia oryginalnego JsonDocument.Gets a JsonElement that can be safely stored beyond the lifetime of the original JsonDocument.

public:
 System::Text::Json::JsonElement Clone();
public System.Text.Json.JsonElement Clone ();
member this.Clone : unit -> System.Text.Json.JsonElement
Public Function Clone () As JsonElement

Zwraca

Element Jsonelement, który może być bezpiecznie przechowywany poza okresem istnienia oryginalnego JsonDocument.A JsonElement that can be safely stored beyond the lifetime of the original JsonDocument.

Uwagi

Jeśli ten JsonElement jest samym wyjściem poprzedniego wywołania do Clone lub wartości zawartej w innym JsonElement, który był wyjściem z poprzedniego wywołania do Clone, ta metoda nie powoduje żadnych dodatkowych alokacji pamięci.If this JsonElement is itself the output of a previous call to Clone or a value contained within another JsonElement that was the output of a previous call to Clone, this method results in no additional memory allocation.

Dotyczy