JsonElement.EnumerateObject Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający do wyliczenia właściwości w obiekcie JSON reprezentowanego przez ten element Jsonelement.Gets an enumerator to enumerate the properties in the JSON object represented by this JsonElement.

public:
 System::Text::Json::JsonElement::ObjectEnumerator EnumerateObject();
public System.Text.Json.JsonElement.ObjectEnumerator EnumerateObject ();
member this.EnumerateObject : unit -> System.Text.Json.JsonElement.ObjectEnumerator
Public Function EnumerateObject () As JsonElement.ObjectEnumerator

Zwraca

Moduł wyliczający do wyliczania właściwości w obiekcie JSON reprezentowanego przez ten element Jsonelement.An enumerator to enumerate the properties in the JSON object represented by this JsonElement.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Object.This value's ValueKind is not Object.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy