JsonElement.GetArrayLength Metoda

Definicja

Pobiera liczbę wartości zawartych w bieżącej wartości tablicy.Gets the number of values contained within the current array value.

public:
 int GetArrayLength();
public int GetArrayLength ();
member this.GetArrayLength : unit -> int
Public Function GetArrayLength () As Integer

Zwraca

Liczba wartości zawartych w bieżącej wartości tablicy.The number of values contained within the current array value.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Array.This value's ValueKind is not Array.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy