JsonElement.GetDouble Metoda

Definicja

Pobiera bieżący numer JSON jako Double.Gets the current JSON number as a Double.

public:
 double GetDouble();
public double GetDouble ();
member this.GetDouble : unit -> double
Public Function GetDouble () As Double

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Double.The current JSON number as a Double.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Double.The value cannot be represented as a Double.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

W przypadku platformy .NET Core ta metoda zwraca Double.PositiveInfinity dla wartości większych niż Double.MaxValuei zwraca Double.NegativeInfinity dla wartości mniejszych niż Double.MinValue.On .NET Core, this method returns Double.PositiveInfinity for values larger than Double.MaxValue, and it returns Double.NegativeInfinity for values smaller than Double.MinValue.

Dotyczy