JsonElement.GetGuid Metoda

Definicja

Pobiera wartość elementu jako Guid.Gets the value of the element as a Guid.

public:
 Guid GetGuid();
public Guid GetGuid ();
member this.GetGuid : unit -> Guid
Public Function GetGuid () As Guid

Zwraca

Wartość elementu jako Guid.The value of the element as a Guid.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

Wartość nie może być reprezentowana jako Guid.The value cannot be represented as a Guid.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie tworzy reprezentacji identyfikatora GUID wartości innych niż ciągi JSON.This method does not create a Guid representation of values other than JSON strings.

Dotyczy