JsonElement.GetInt16 Metoda

Definicja

Pobiera bieżącą liczbę JSON jako Int16.Gets the current JSON number as an Int16.

public:
 short GetInt16();
public short GetInt16 ();
member this.GetInt16 : unit -> int16
Public Function GetInt16 () As Short

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Int16.The current JSON number as an Int16.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Int16.The value cannot be represented as an Int16.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy