JsonElement.GetInt32 Metoda

Definicja

Pobiera bieżącą liczbę JSON jako Int32.Gets the current JSON number as an Int32.

public:
 int GetInt32();
public int GetInt32 ();
member this.GetInt32 : unit -> int
Public Function GetInt32 () As Integer

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Int32.The current JSON number as an Int32.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Int32.The value cannot be represented as an Int32.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy