JsonElement.GetInt64 Metoda

Definicja

Pobiera bieżącą liczbę JSON jako Int64.Gets the current JSON number as an Int64.

public:
 long GetInt64();
public long GetInt64 ();
member this.GetInt64 : unit -> int64
Public Function GetInt64 () As Long

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Int64.The current JSON number as an Int64.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Int64.The value cannot be represented as a Int64.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy