JsonElement.GetSByte Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Pobiera bieżącą liczbę JSON jako SByte.Gets the current JSON number as an SByte.

public:
 System::SByte GetSByte();
[System.CLSCompliant(false)]
public sbyte GetSByte ();
member this.GetSByte : unit -> sbyte
Public Function GetSByte () As SByte

Zwraca

Bieżący numer JSON jako SByte.The current JSON number as an SByte.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako SByte.The value cannot be represented as an SByte.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy