JsonElement.GetSingle Metoda

Definicja

Pobiera bieżący numer JSON jako Single.Gets the current JSON number as a Single.

public:
 float GetSingle();
public float GetSingle ();
member this.GetSingle : unit -> single
Public Function GetSingle () As Single

Zwraca

Bieżący numer JSON jako Single.The current JSON number as a Single.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako Single.The value cannot be represented as a Single.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

W przypadku platformy .NET Core ta metoda zwraca Single.PositiveInfinity dla wartości większych niż Single.MaxValue i Single.NegativeInfinity dla wartości mniejszych niż Single.MinValue.On .NET Core, this method returns Single.PositiveInfinity for values larger than Single.MaxValue and Single.NegativeInfinity for values smaller than Single.MinValue.

Dotyczy