JsonElement.GetString Metoda

Definicja

Pobiera wartość elementu jako String.Gets the value of the element as a String.

public:
 System::String ^ GetString();
public string GetString ();
member this.GetString : unit -> string
Public Function GetString () As String

Zwraca

Wartość elementu jako String.The value of the element as a String.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String ani Null.This value's ValueKind is neither String nor Null.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie powoduje utworzenia ciągu reprezentującego wartości inne niż ciągi JSON.This method does not create a string representation of values other than JSON strings.

Dotyczy