JsonElement.GetUInt16 Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Pobiera bieżący numer JSON jako UInt16.Gets the current JSON number as a UInt16.

public:
 System::UInt16 GetUInt16();
[System.CLSCompliant(false)]
public ushort GetUInt16 ();
member this.GetUInt16 : unit -> uint16
Public Function GetUInt16 () As UShort

Zwraca

Bieżący numer JSON jako UInt16.The current JSON number as a UInt16.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako UInt16.The value cannot be represented as a UInt16.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy