JsonElement.GetUInt32 Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Pobiera bieżący numer JSON jako UInt32.Gets the current JSON number as a UInt32.

public:
 System::UInt32 GetUInt32();
[System.CLSCompliant(false)]
public uint GetUInt32 ();
member this.GetUInt32 : unit -> uint32
Public Function GetUInt32 () As UInteger

Zwraca

Bieżący numer JSON jako UInt32.The current JSON number as a UInt32.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako UInt32.The value cannot be represented as a UInt32.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy