JsonElement.GetUInt64 Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Pobiera bieżący numer JSON jako UInt64.Gets the current JSON number as a UInt64.

public:
 System::UInt64 GetUInt64();
[System.CLSCompliant(false)]
public ulong GetUInt64 ();
member this.GetUInt64 : unit -> uint64
Public Function GetUInt64 () As ULong

Zwraca

Bieżący numer JSON jako UInt64.The current JSON number as a UInt64.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

Wartość nie może być reprezentowana jako UInt64.The value cannot be represented as a UInt64.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy