JsonElement.TryGetByte(Byte) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Byte.Attempts to represent the current JSON number as a Byte.

public:
 bool TryGetByte([Runtime::InteropServices::Out] System::Byte % value);
public bool TryGetByte (out byte value);
member this.TryGetByte : byte -> bool
Public Function TryGetByte (ByRef value As Byte) As Boolean

Parametry

value
Byte

Gdy metoda zwraca, zawiera odpowiednik bajtów bieżącej liczby JSON, jeśli konwersja powiodła się.When the method returns, contains the byte equivalent of the current JSON number if the conversion succeeded.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Byte; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a Byte; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy