JsonElement.TryGetDateTime(DateTime) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżący ciąg JSON jako DateTime.Attempts to represent the current JSON string as a DateTime.

public:
 bool TryGetDateTime([Runtime::InteropServices::Out] DateTime % value);
public bool TryGetDateTime (out DateTime value);
member this.TryGetDateTime : DateTime -> bool
Public Function TryGetDateTime (ByRef value As DateTime) As Boolean

Parametry

value
DateTime

Gdy ta metoda zwraca, zawiera wartość daty i godziny, która jest równoważna z bieżącym ciągiem JSON.When this method returns, contains the date and time value equivalent to the current JSON string.

Zwraca

true, jeśli ciąg może być reprezentowany jako DateTime; w przeciwnym razie false.true if the string can be represented as a DateTime; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda tworzy tylko reprezentację DateTime ciągów JSON, które są zgodne z formatem rozszerzonym ISO 8601-1 (zobacz DateTime i DateTimeOffset support w pliku System. Text. JSON).This method only creates a DateTime representation of JSON strings that conform to the ISO 8601-1 extended format (see DateTime and DateTimeOffset support in System.Text.Json).

Dotyczy