JsonElement.TryGetDateTimeOffset(DateTimeOffset) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżący ciąg JSON jako DateTimeOffset.Attempts to represent the current JSON string as a DateTimeOffset.

public:
 bool TryGetDateTimeOffset([Runtime::InteropServices::Out] DateTimeOffset % value);
public bool TryGetDateTimeOffset (out DateTimeOffset value);
member this.TryGetDateTimeOffset : DateTimeOffset -> bool
Public Function TryGetDateTimeOffset (ByRef value As DateTimeOffset) As Boolean

Parametry

value
DateTimeOffset

Gdy ta metoda zwraca, zawiera datę i godzinę, która jest równoważna z bieżącym ciągiem JSON.When this method returns, contains the date and time equivalent to the current JSON string.

Zwraca

true, jeśli ciąg może być reprezentowany jako DateTimeOffset; w przeciwnym razie false.true if the string can be represented as a DateTimeOffset; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda tworzy wyłącznie reprezentację ciągów JSON, które są zgodne z formatem rozszerzonym ISO 8601-1 (zobacz DateTime i DateTimeOffset support w pliku System. Text. JSON).This method only creates a DateTimeOffset representation of JSON strings that conform to the ISO 8601-1 extended format (see DateTime and DateTimeOffset support in System.Text.Json).

Dotyczy