JsonElement.TryGetDecimal(Decimal) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Decimal.Attempts to represent the current JSON number as a Decimal.

public:
 bool TryGetDecimal([Runtime::InteropServices::Out] System::Decimal % value);
public bool TryGetDecimal (out decimal value);
member this.TryGetDecimal : decimal -> bool
Public Function TryGetDecimal (ByRef value As Decimal) As Boolean

Parametry

value
Decimal

Gdy ta metoda zwraca, zawiera odpowiednik dziesiętny dla bieżącego numeru JSON.When this method returns, contains the decimal equivalent of the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Decimal; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a Decimal; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy