JsonElement.TryGetInt16(Int16) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Int16.Attempts to represent the current JSON number as an Int16.

public:
 bool TryGetInt16([Runtime::InteropServices::Out] short % value);
public bool TryGetInt16 (out short value);
member this.TryGetInt16 : int16 -> bool
Public Function TryGetInt16 (ByRef value As Short) As Boolean

Parametry

value
Int16

Gdy metoda zwraca, zawiera 16-bitową liczbę całkowitą, która jest równoważna z bieżącą liczbą JSON, jeśli konwersja zakończyła się pomyślnie.When the method returns, contains the 16-bit integer equivalent of the current JSON number if the conversion succeeded.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Int16; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as an Int16; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy