JsonElement.TryGetInt32(Int32) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Int32.Attempts to represent the current JSON number as an Int32.

public:
 bool TryGetInt32([Runtime::InteropServices::Out] int % value);
public bool TryGetInt32 (out int value);
member this.TryGetInt32 : int -> bool
Public Function TryGetInt32 (ByRef value As Integer) As Boolean

Parametry

value
Int32

Gdy ta metoda zwraca, zawiera wartość 32-biut Integer równoważną bieżącej liczbie JSON.When this method returns, contains the 32-biut integer value equivalent to the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Int32; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as an Int32; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy