JsonElement.TryGetInt64(Int64) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako Int64.Attempts to represent the current JSON number as a Int64.

public:
 bool TryGetInt64([Runtime::InteropServices::Out] long % value);
public bool TryGetInt64 (out long value);
member this.TryGetInt64 : int64 -> bool
Public Function TryGetInt64 (ByRef value As Long) As Boolean

Parametry

value
Int64

Gdy ta metoda zwraca, zawiera 64-bitową wartość całkowitą odpowiadającą bieżącemu numerowi JSON.When this method returns, contains the 64-bit integer value equivalent to the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako Int64; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a Int64; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy