JsonElement.TryGetSByte(SByte) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako SByte.Attempts to represent the current JSON number as an SByte.

public:
 bool TryGetSByte([Runtime::InteropServices::Out] System::SByte % value);
[System.CLSCompliant(false)]
public bool TryGetSByte (out sbyte value);
member this.TryGetSByte : sbyte -> bool
Public Function TryGetSByte (ByRef value As SByte) As Boolean

Parametry

value
SByte

Gdy metoda zwróci wartość, zawiera podpisany odpowiednik bajtów bieżącej liczby JSON, jeśli konwersja zakończyła się pomyślnie.When the method returns, contains the signed byte equivalent of the current JSON number if the conversion succeeded.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako SByte; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as an SByte; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy