JsonElement.TryGetUInt64(UInt64) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Próbuje reprezentować bieżącą liczbę JSON jako UInt64.Attempts to represent the current JSON number as a UInt64.

public:
 bool TryGetUInt64([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt64 % value);
[System.CLSCompliant(false)]
public bool TryGetUInt64 (out ulong value);
member this.TryGetUInt64 : uint64 -> bool
Public Function TryGetUInt64 (ByRef value As ULong) As Boolean

Parametry

value
UInt64

Gdy ta metoda zwraca, zawiera niepodpisane 64-bitowe wartości całkowite równoważne z bieżącym numerem JSON.When this method returns, contains unsigned 64-bit integer value equivalent to the current JSON number.

Zwraca

true, jeśli liczba może być reprezentowana jako UInt64; w przeciwnym razie false.true if the number can be represented as a UInt64; otherwise, false.

Atrybuty

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Number.This value's ValueKind is not Number.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie analizuje zawartości ciągu JSON.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Dotyczy