JsonElement.WriteTo(Utf8JsonWriter) Metoda

Definicja

Zapisuje element do określonego składnika zapisywania jako wartość JSON.Writes the element to the specified writer as a JSON value.

public:
 void WriteTo(System::Text::Json::Utf8JsonWriter ^ writer);
public void WriteTo (System.Text.Json.Utf8JsonWriter writer);
member this.WriteTo : System.Text.Json.Utf8JsonWriter -> unit
Public Sub WriteTo (writer As Utf8JsonWriter)

Parametry

writer
Utf8JsonWriter

Składnik zapisywania, do którego należy zapisać element.The writer to which to write the element.

Wyjątki

Parametr writer ma wartość null.The writer parameter is null.

ValueKind tej wartości jest Undefined.The ValueKind of this value is Undefined.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy