JsonNamingPolicy.CamelCase Właściwość

Definicja

Pobiera zasady nazewnictwa dla notacji CamelCase.Gets the naming policy for camel-casing.

public:
 static property System::Text::Json::JsonNamingPolicy ^ CamelCase { System::Text::Json::JsonNamingPolicy ^ get(); };
public static System.Text.Json.JsonNamingPolicy CamelCase { get; }
member this.CamelCase : System.Text.Json.JsonNamingPolicy
Public Shared ReadOnly Property CamelCase As JsonNamingPolicy

Wartość właściwości

Zasady nazewnictwa dla notacji CamelCase.The naming policy for camel-casing.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy