JsonProperty Struktura

Definicja

Reprezentuje pojedynczą właściwość obiektu JSON.Represents a single property for a JSON object.

public value class JsonProperty
public struct JsonProperty
type JsonProperty = struct
Public Structure JsonProperty
Dziedziczenie
JsonProperty

Właściwości

Name

Pobiera nazwę tej właściwości.Gets the name of this property.

Value

Pobiera wartość tej właściwości.Gets the value of this property.

Metody

NameEquals(ReadOnlySpan<Byte>)

Porównuje określony tekst zakodowany w formacie UTF-8 z nazwą tej właściwości.Compares the specified UTF-8 encoded text to the name of this property.

NameEquals(ReadOnlySpan<Char>)

Porównuje określony tekst jako zakres znaków z nazwą tej właściwości.Compares the specified text as a character span to the name of this property.

NameEquals(String)

Porównuje określony ciąg z nazwą tej właściwości.Compares the specified string to the name of this property.

ToString()

Udostępnia ciąg reprezentujący właściwość do celów debugowania.Provides a string representation of the property for debugging purposes.

WriteTo(Utf8JsonWriter)

Zapisuje właściwość do podanego składnika zapisywania jako nazwę właściwości obiektu JSON.Writes the property to the provided writer as a named JSON object property.

Dotyczy