JsonReaderOptions Struktura

Definicja

Umożliwia użytkownikowi Definiowanie zachowania niestandardowego podczas odczytywania kodu JSON.Provides the ability for the user to define custom behavior when reading JSON.

public value class JsonReaderOptions
public struct JsonReaderOptions
type JsonReaderOptions = struct
Public Structure JsonReaderOptions
Dziedziczenie
JsonReaderOptions

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Właściwości

AllowTrailingCommas

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy dodatkowy przecinek na końcu listy wartości JSON w obiekcie lub tablicy jest dozwolony (i ignorowany) w ramach odczytywanego ładunku JSON.Gets or sets a value that defines whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

Pobiera lub ustawia wartość określającą sposób, w jaki Utf8JsonReader obsługuje komentarze podczas odczytywania danych JSON.Gets or sets a value that determines how the Utf8JsonReader handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

Pobiera lub ustawia maksymalną głębokość dozwoloną podczas odczytywania danych JSON, z wartością domyślną (0) wskazującą maksymalną głębokość wynoszącą 64.Gets or sets the maximum depth allowed when reading JSON, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Dotyczy