JsonReaderState Struktura

Definicja

Definiuje nieprzezroczysty typ, który przechowuje i zapisuje wszystkie odpowiednie informacje o stanie, które muszą być dostarczone Utf8JsonReader, aby kontynuować odczytywanie po przetworzeniu niepełnych danych.Defines an opaque type that holds and saves all the relevant state information, which must be provided to the Utf8JsonReader to continue reading after processing incomplete data.

public value class JsonReaderState
public struct JsonReaderState
type JsonReaderState = struct
Public Structure JsonReaderState
Dziedziczenie
JsonReaderState

Uwagi

JsonReaderState jest wymagany do obsługi współużytkowania wątkowości podczas odczytywania niepełnych danych i kontynuowania odczytywania, gdy więcej danych jest dostępnych.JsonReaderState is required to support reentrancy when reading incomplete data, and to continue reading once more data is available. W przeciwieństwie do struktury Utf8JsonReader, która jest strukturą ref, ten typ może być przechodzący między granicami asynchronicznymi/await i dlatego jest wymagany do zapewnienia obsługi odczytywania większej ilości danych asynchronicznie przed kontynuowaniem nowego wystąpienia Utf8JsonReader.Unlike the Utf8JsonReader struct, which is a ref struct, this type can survive across async/await boundaries, and hence it's required to provide support for reading more data asynchronously before continuing with a new instance of the Utf8JsonReader.

Konstruktory

JsonReaderState(JsonReaderOptions)

Tworzy nowe wystąpienie JsonReaderState.Constructs a new JsonReaderState instance.

Właściwości

Options

Pobiera niestandardowe zachowanie, które ma być używane podczas odczytywania danych JSON przy użyciu struktury Utf8JsonReader, która może odbiegać od ścisłego przestrzegania specyfikacji JSON, która jest zachowaniem domyślnym.Gets the custom behavior to use when reading JSON data using the Utf8JsonReader struct that may deviate from strict adherence to the JSON specification, which is the default behavior.

Dotyczy