JsonSerializerOptions.AllowTrailingCommas Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dodatkowy przecinek na końcu listy wartości JSON w obiekcie lub tablicy jest dozwolony (i ignorowany) w ramach deserializacji ładunku JSON.Get or sets a value that indicates whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being deserialized.

public:
 property bool AllowTrailingCommas { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowTrailingCommas { get; set; }
member this.AllowTrailingCommas : bool with get, set
Public Property AllowTrailingCommas As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli dodatkowy przecinek na końcu listy wartości JSON w obiekcie lub tablicy jest dozwolony (i ignorowany); false w przeciwnym razie.true if an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored); false otherwise.

Wyjątki

Ta właściwość została ustawiona po wykonaniu serializacji lub deserializacji.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Uwagi

Domyślnie AllowTrailingCommas jest ustawiona na false, a podczas deserializacji zostanie zgłoszony JsonException.By default, AllowTrailingCommas is set to false, and a JsonException is thrown during deserialization if a trailing comma is encountered.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy