JsonSerializerOptions.IgnoreReadOnlyProperties Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy właściwości tylko do odczytu są ignorowane podczas serializacji.Gets a value that determines whether read-only properties are ignored during serialization. Wartość domyślna to false.The default value is false.

public:
 property bool IgnoreReadOnlyProperties { bool get(); void set(bool value); };
public bool IgnoreReadOnlyProperties { get; set; }
member this.IgnoreReadOnlyProperties : bool with get, set
Public Property IgnoreReadOnlyProperties As Boolean

Wartość właściwości

true do ignorowania właściwości tylko do odczytu podczas serializacji; w przeciwnym razie false.true to ignore read-only properties during serialization; otherwise, false.

Wyjątki

Ta właściwość została ustawiona po wykonaniu serializacji lub deserializacji.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Uwagi

Właściwość jest tylko do odczytu, jeśli zawiera publiczną metodę pobierającą, ale nie do publicznej metody ustawiającej.A property is read-only if it contains a public getter but not a public setter.

Właściwości tylko do odczytu nie są deserializowane niezależnie od tego ustawienia.Read-only properties are not deserialized regardless of this setting.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy