JsonSerializerOptions.ReadCommentHandling Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą sposób obsługi komentarzy podczas deserializacji.Gets or sets a value that defines how comments are handled during deserialization.

public:
 property System::Text::Json::JsonCommentHandling ReadCommentHandling { System::Text::Json::JsonCommentHandling get(); void set(System::Text::Json::JsonCommentHandling value); };
public System.Text.Json.JsonCommentHandling ReadCommentHandling { get; set; }
member this.ReadCommentHandling : System.Text.Json.JsonCommentHandling with get, set
Public Property ReadCommentHandling As JsonCommentHandling

Wartość właściwości

Wartość wskazująca, czy komentarze są dozwolone, niedozwolone, czy pominięte.A value that indicates whether comments are allowed, disallowed, or skipped.

Wyjątki

Ta właściwość została ustawiona po wykonaniu serializacji lub deserializacji.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Element Enum obsługujący komentarz ma ustawioną wartość, która nie jest obsługiwana (lub nie znajduje się w zakresie wyliczenia JsonCommentHandling).The comment handling enum is set to a value that is not supported (or not within the JsonCommentHandling enum range).

Uwagi

Domyślnie podczas deserializacji jest zgłaszane JsonException, jeśli wystąpi komentarz.By default, a JsonException is thrown during deserialization if a comment is encountered.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy