JsonSerializerOptions.WriteIndented Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy w formacie JSON ma być używane całkiem drukowanie.Gets or sets a value that defines whether JSON should use pretty printing. Domyślnie kod JSON jest serializowany bez dodatkowego odstępu.By default, JSON is serialized without any extra white space.

public:
 property bool WriteIndented { bool get(); void set(bool value); };
public bool WriteIndented { get; set; }
member this.WriteIndented : bool with get, set
Public Property WriteIndented As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli kod JSON powinien się na przykład drukować podczas serializacji; w przeciwnym razie false.true if JSON should pretty print on serialization; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Wyjątki

Ta właściwość została ustawiona po wykonaniu serializacji lub deserializacji.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Uwagi

Drukowanie w postaci strukturalnej obejmuje:Pretty printing includes:

  • Wcięcia zagnieżdżonych tokenów JSON.Indenting nested JSON tokens.
  • Dodawanie nowych wierszyAdding new lines
  • Dodawanie odstępów między nazwami właściwości i wartościami.Adding white space between property names and values.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy