JsonWriterOptions.Encoder Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia koder, który będzie używany podczas ucieczki ciągów lub null, aby użyć domyślnego kodera.Gets or sets the encoder to use when escaping strings, or null to use the default encoder.

public:
 property System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ Encoder { System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ get(); void set(System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ value); };
public System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder Encoder { get; set; }
member this.Encoder : System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder with get, set
Public Property Encoder As JavaScriptEncoder

Wartość właściwości

Koder znaku JavaScript używany do zastępowania działania ucieczki.The JavaScript character encoder used to override the escaping behavior.

Dotyczy