JsonWriterOptions.Indented Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Utf8JsonWriter powinien formatować dane wyjściowe JSON, w tym wcięcia zagnieżdżonych tokenów JSON, dodawanie nowych wierszy i Dodawanie odstępów między nazwami właściwości i wartościami.Gets or sets a value that indicates whether the Utf8JsonWriter should format the JSON output, which includes indenting nested JSON tokens, adding new lines, and adding white space between property names and values.

public:
 property bool Indented { bool get(); void set(bool value); };
public bool Indented { get; set; }
member this.Indented : bool with get, set
Public Property Indented As Boolean

Wartość właściwości

true sformatować danych wyjściowych JSON; false do zapisu bez dodatkowego odstępu.true to format the JSON output; false to write without any extra white space. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy