System.Text.Json Przestrzeń nazw

Zapewnia wysoką wydajność, niską alokację i zgodne ze standardami możliwości przetwarzania JavaScript Object Notation (JSON), które obejmują Serializowanie obiektów do tekstu JSON i deserializacja tekstu JSON do obiektów, z wbudowaną obsługą UTF-8. Provides high-performance, low-allocating, and standards-compliant capabilities to process JavaScript Object Notation (JSON), which includes serializing objects to JSON text and deserializing JSON text to objects, with UTF-8 support built-in. Zapewnia również typy odczytu i zapisu tekstu JSON zakodowane jako UTF-8 oraz do tworzenia modelu DOM (Document Object Model) w pamięci, który umożliwia swobodny dostęp do elementów JSON w ramach strukturalnego widoku danych. It also provides types to read and write JSON text encoded as UTF-8, and to create an in-memory document object model (DOM) for random access of the JSON elements within a structured view of the data.

Klasy

JsonDocument

Zapewnia mechanizm do badania zawartości strukturalnej wartości JSON bez automatycznego tworzenia wystąpień wartości danych.Provides a mechanism for examining the structural content of a JSON value without automatically instantiating data values.

JsonException

Definiuje niestandardowy obiekt wyjątku, który jest generowany po napotkaniu nieprawidłowego tekstu JSON, gdy zostanie osiągnięta zdefiniowana Maksymalna głębokość lub tekst JSON jest niezgodny z typem właściwości obiektu.Defines a custom exception object that is thrown when invalid JSON text is encountered, when the defined maximum depth is passed, or the JSON text is not compatible with the type of a property on an object.

JsonNamingPolicy

Określa zasady nazewnictwa używane do konwersji nazwy opartej na ciągach na inny format, np. format notacji CamelCase.Determines the naming policy used to convert a string-based name to another format, such as a camel-casing format.

JsonSerializer

Oferuje funkcje do serializacji obiektów lub typów wartości do formatu JSON oraz do deserializacji notacji JSON do obiektów lub typów wartości.Provides functionality to serialize objects or value types to JSON and to deserialize JSON into objects or value types.

JsonSerializerOptions

Zawiera opcje, które mają być używane z programem JsonSerializer .Provides options to be used with JsonSerializer.

Utf8JsonWriter

Zapewnia wysoką wydajność interfejsu API do przesyłania w niebuforowanej postaci tekstu JSON zakodowanego w formacie UTF-8.Provides a high-performance API for forward-only, non-cached writing of UTF-8 encoded JSON text.

Struktury

JsonDocumentOptions

Umożliwia użytkownikowi Definiowanie zachowania niestandardowego podczas analizowania kodu JSON w celu utworzenia JsonDocument .Provides the ability for the user to define custom behavior when parsing JSON to create a JsonDocument.

JsonElement

Reprezentuje określoną wartość JSON w obrębie JsonDocument .Represents a specific JSON value within a JsonDocument.

JsonElement.ArrayEnumerator

Reprezentuje moduł wyliczający zawartości tablicy JSON.Represents an enumerator for the contents of a JSON array.

JsonElement.ObjectEnumerator

Reprezentuje moduł wyliczający właściwości obiektu JSON.Represents an enumerator for the properties of a JSON object.

JsonEncodedText

Zapewnia metody przekształcania tekstu zakodowanego w formacie UTF-8 lub UTF-16 na formularz, który jest odpowiedni dla formatu JSON.Provides methods to transform UTF-8 or UTF-16 encoded text into a form that is suitable for JSON.

JsonProperty

Reprezentuje pojedynczą właściwość obiektu JSON.Represents a single property for a JSON object.

JsonReaderOptions

Umożliwia użytkownikowi Definiowanie zachowania niestandardowego podczas odczytywania kodu JSON.Provides the ability for the user to define custom behavior when reading JSON.

JsonReaderState

Definiuje nieprzezroczysty typ, który przechowuje i zapisuje wszystkie odpowiednie informacje o stanie, które muszą zostać przekazane do Utf8JsonReader dalszego odczytu po przetworzeniu niepełnych danych.Defines an opaque type that holds and saves all the relevant state information, which must be provided to the Utf8JsonReader to continue reading after processing incomplete data.

JsonWriterOptions

Zezwala użytkownikowi na definiowanie zachowania niestandardowego podczas pisania JSON przy użyciu Utf8JsonWriter .Allows the user to define custom behavior when writing JSON using the Utf8JsonWriter.

Utf8JsonReader

Zapewnia interfejs API o wysokiej wydajności tylko do odczytu w przypadku tekstu JSON zakodowanego w formacie UTF-8.Provides a high-performance API for forward-only, read-only access to UTF-8 encoded JSON text.

Wyliczenia

JsonCommentHandling

Definiuje sposób Utf8JsonReader obsługi komentarzy przez strukturę struktury.Defines how the Utf8JsonReader struct handles comments.

JsonSerializerDefaults

Określa domyślne opcje serializacji oparte na scenariuszu, które mogą być używane do konstruowania JsonSerializerOptions wystąpienia.Specifies scenario-based default serialization options that can be used to construct a JsonSerializerOptions instance.

JsonTokenType

Definiuje różne tokeny JSON, które składają się na tekst JSON.Defines the various JSON tokens that make up a JSON text.

JsonValueKind

Określa typ danych wartości JSON.Specifies the data type of a JSON value.

Uwagi

Zobacz również System.Text.Json.Serialization przestrzeń nazw, która zawiera atrybuty i interfejsy API dla zaawansowanych scenariuszy i dostosowań specyficznych dla serializacji i deserializacji.See also the System.Text.Json.Serialization namespace, which contains attributes and APIs for advanced scenarios and customization specific to serialization and deserialization.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System.Text.Jsna przegląd.For more information, see the System.Text.Json overview.