CaptureCollection.IList<Capture>.IndexOf(Capture) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w kolekcji.Determines the index of a specific item in the collection.

 virtual int System.Collections.Generic.IList<System.Text.RegularExpressions.Capture>.IndexOf(System::Text::RegularExpressions::Capture ^ item) = System::Collections::Generic::IList<System::Text::RegularExpressions::Capture ^>::IndexOf;
int IList<Capture>.IndexOf (System.Text.RegularExpressions.Capture item);
abstract member System.Collections.Generic.IList<System.Text.RegularExpressions.Capture>.IndexOf : System.Text.RegularExpressions.Capture -> int
override this.System.Collections.Generic.IList<System.Text.RegularExpressions.Capture>.IndexOf : System.Text.RegularExpressions.Capture -> int
Function IndexOf (item As Capture) As Integer Implements IList(Of Capture).IndexOf

Parametry

item
Capture

Obiekt do zlokalizowania w kolekcji.The object to locate in the collection.

Zwraca

Int32

Indeks elementu item if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of item if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Jeśli obiekt występuje wiele razy na liście, IndexOf Metoda zawsze zwraca pierwsze znalezione wystąpienie.If an object occurs multiple times in the list, the IndexOf method always returns the first instance found.

Dotyczy