GroupCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Dostarcza moduł wyliczający, który wykonuje iterację kolekcji.Provides an enumerator that iterates through the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Moduł wyliczający, który zawiera wszystkie Group obiekty w GroupCollection .An enumerator that contains all Group objects in the GroupCollection.

Implementuje

Uwagi

Zamiast wywoływania metody w GetEnumerator celu pobrania modułu wyliczającego, który umożliwia wykonywanie iteracji przez Group obiekty w kolekcji, należy użyć konstrukcji iteracji grupy ( foreach na przykład w języku C# i For Each ...NextInstead of calling the GetEnumerator method to retrieve an enumerator that lets you iterate through the Group objects in the collection, you should use the group iteration construct (such as foreach in C# and For EachNext w Visual Basic), który jest dostarczany przez język programowania.in Visual Basic) that is provided by your programming language.

Dotyczy