MatchCollection.Count MatchCollection.Count MatchCollection.Count MatchCollection.Count Property

Definicja

Pobiera liczbę dopasowań.Gets the number of matches.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba dopasowań.The number of matches.

Implementuje

Wyjątki

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości, Count aby określić, czy wywołanie Regex.Matches(String, String) metody odnalazło dopasowań.The following example uses the Count property to determine whether the call to the Regex.Matches(String, String) method found any matches. Jeśli nie, oznacza to, że nie znaleziono żadnych dopasowań.If not, it indicates that no matches were found. W przeciwnym razie wylicza dopasowania i wyświetla ich wartości oraz pozycji w ciągu wejściowym, w którym zostały znalezione.Otherwise, it enumerates the matches and displays their value and the position in the input string at which they were found.

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string pattern = @"\d+";
   string[] inputs = { "This sentence contains no numbers.",
             "123 What do I see?",
             "2468 369 48 5" };
   foreach (var input in inputs) {
     MatchCollection matches = Regex.Matches(input, pattern);
     Console.WriteLine("Input: {0}", input);
     if (matches.Count == 0)
      Console.WriteLine("  No matches");
     else
      foreach (Match m in matches)
        Console.WriteLine("  {0} at index {1}", m.Value, m.Index);

     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Input: This sentence contains no numbers.
//     No matches
//
//    Input: 123 What do I see?
//     123 at index 0
//
//    Input: 2468 369 48 5
//     2468 at index 0
//     369 at index 5
//     48 at index 9
//     5 at index 12
Imports System.Text.RegularExpressions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim pattern As String = "\d+"
   Dim inputs() As String = { "This sentence contains no numbers.",
                 "123 What do I see?",
                 "2468 369 48 5" }
   For Each inputStr In inputs
     Dim matches As MatchCollection = Regex.Matches(inputStr, pattern)
     Console.WriteLine("Input: {0}", inputStr)
     If matches.Count = 0
      Console.WriteLine("  No matches")
     Else
      For Each m As Match In matches
        Console.WriteLine("  {0} at index {1}", m.Value, m.Index)
      Next
     End If
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Input: This sentence contains no numbers.
'    No matches
'
'    Input: 123 What do I see?
'    123 at index 0
'
'    Input: 2468 369 48 5
'    2468 at index 0
'    369 at index 5
'    48 at index 9
'    5 at index 12

Wzorzec \d+ wyrażenia regularnego dopasowuje co najmniej jeden znak dziesiętny w ciągu wejściowym.The regular expression pattern \d+ matches one or more decimal characters in an input string.

Uwagi

Uzyskiwanie dostępu do poszczególnych MatchCollection elementów członkowskich obiektu przez pobranie wartości Count właściwości kolekcji powoduje, że aparat wyrażeń regularnych wypełnia kolekcję przy użyciu bezpośredniej oceny.Accessing individual members of the MatchCollection object by retrieving the value of the collection's Count property causes the regular expression engine to populate the collection using direct evaluation. kontrast LN, wywoływanie GetEnumerator metody (lub foreach użycie instrukcji w C# i For Each... Next instrukcja w Visual Basic) powoduje, że aparat wyrażeń regularnych wypełnia kolekcje na podstawie wymaganej oceny z opóźnieniem.ln contrast, calling the GetEnumerator method (or using the foreach statement in C# and the For Each...Next statement in Visual Basic) causes the regular expression engine to populate the collection on an as needed basis using lazy evaluation. Ocena bezpośrednia może być znacznie bardziej kosztowną metodą kompilowania kolekcji niż w przypadku oceny z opóźnieniem.Direct evaluation can be a much more expensive method of building the collection than lazy evaluation.

Ponieważ obiekt jest zwykle wypełniany przy użyciu oceny z opóźnieniem, próba określenia liczby elementów w kolekcji, zanim zostanie ona w pełni zapełniona, może RegexMatchTimeoutException zgłosić wyjątek. MatchCollectionBecause the MatchCollection object is generally populated by using lazy evaluation, trying to determine the number of elements in the collection before it has been fully populated may throw a RegexMatchTimeoutException exception. Ten wyjątek może być zgłaszany, jeśli wartość limitu czasu dla zgodnych operacji jest obowiązująca, a próba znalezienia pojedynczego dopasowania przekracza limit czasu.This exception can be thrown if a time-out value for matching operations is in effect, and the attempt to find a single match exceeds that time-out interval.

Dotyczy