StringBuilder.ChunkEnumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera fragment i bieżące położenie kolekcji.Gets the chunk and the current position of the collection.

public:
 property ReadOnlyMemory<char> Current { ReadOnlyMemory<char> get(); };
public ReadOnlyMemory<char> Current { get; }
member this.Current : ReadOnlyMemory<char>
Public ReadOnly Property Current As ReadOnlyMemory(Of Char)

Wartość właściwości

Fragment w bieżącym położeniu kolekcji.The chunk at the current position of the collection.

Dotyczy