StringBuilder.ChunkEnumerator Struktura

Definicja

Obsługuje prostą iterację dla fragmentów StringBuilder wystąpienia.Supports simple iteration over the chunks of a StringBuilder instance.

public: value class StringBuilder::ChunkEnumerator
public struct StringBuilder.ChunkEnumerator
type StringBuilder.ChunkEnumerator = struct
Public Structure StringBuilder.ChunkEnumerator
Dziedziczenie
StringBuilder.ChunkEnumerator

Uwagi

Element ChunkEnumerator jest zwracany StringBuilder.GetChunks przez metodę.A ChunkEnumerator is returned by the StringBuilder.GetChunks method. IEnumerable Obsługuje zarówno wzorce, jak IEnumerator i, dzięki czemu fragmenty można wyliczyć z użyciem foreach C# lub For Each w Visual Basic.It supports both the IEnumerable and IEnumerator patterns so that the chunks can be enumerated with foreach in C# or For Each in Visual Basic.

ChunkEnumeratorjest strukturą publiczną, dzięki czemu kompilatory języka mogą używać go do foreach tworzenia instrukcji.ChunkEnumerator is a public structure so that language compilers can use it to build a foreach statement. Jednak deweloperzy zazwyczaj nie używają tego jawnie (dlatego jest to typ zagnieżdżony).However, developers typically don't use it explicitly (which is why it is a nested type).

Właściwości

Current

Pobiera fragment i bieżące położenie kolekcji.Gets the chunk and the current position of the collection.

Metody

GetEnumerator()

Dostarcza implementację, która this zwraca jako IEnumerator. GetEnumerator()Provides an GetEnumerator() implementation that returns this as the IEnumerator.

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego fragmentu w kolekcji.Advances the enumerator to the next chunk in the collection.

Dotyczy