StringBuilder Klasa

Definicja

Reprezentuje modyfikowalny ciąg znaków.Represents a mutable string of characters. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class StringBuilder sealed : System::Runtime::Serialization::ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class StringBuilder : System.Runtime.Serialization.ISerializable
type StringBuilder = class
  interface ISerializable
Public NotInheritable Class StringBuilder
Implements ISerializable
Dziedziczenie
StringBuilder
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak wywołać wiele metod zdefiniowanych przez klasę StringBuilder.The following example shows how to call many of the methods defined by the StringBuilder class.

using namespace System;
using namespace System::Text;

int main()
{
  // Create a StringBuilder that expects to hold 50 characters.
  // Initialize the StringBuilder with "ABC".
  StringBuilder^ sb = gcnew StringBuilder("ABC", 50);

  // Append three characters (D, E, and F) to the end of the
  // StringBuilder.
  sb->Append(gcnew array<Char>{'D', 'E', 'F'});

  // Append a format string to the end of the StringBuilder.
  sb->AppendFormat("GHI{0}{1}", (Char)'J', (Char)'k');

  // Display the number of characters in the StringBuilder
  // and its string.
  Console::WriteLine("{0} chars: {1}", sb->Length, sb->ToString());

  // Insert a string at the beginning of the StringBuilder.
  sb->Insert(0, "Alphabet: ");

  // Replace all lowercase k's with uppercase K's.
  sb->Replace('k', 'K');

  // Display the number of characters in the StringBuilder
  // and its string.
  Console::WriteLine("{0} chars: {1}", sb->Length, sb->ToString());
}

// This code produces the following output.
//
// 11 chars: ABCDEFGHIJk
// 21 chars: Alphabet: ABCDEFGHIJK
using System;
using System.Text;

public sealed class App 
{
  static void Main() 
  {
    // Create a StringBuilder that expects to hold 50 characters.
    // Initialize the StringBuilder with "ABC".
    StringBuilder sb = new StringBuilder("ABC", 50);

    // Append three characters (D, E, and F) to the end of the StringBuilder.
    sb.Append(new char[] { 'D', 'E', 'F' });

    // Append a format string to the end of the StringBuilder.
    sb.AppendFormat("GHI{0}{1}", 'J', 'k');

    // Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
    Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString());

    // Insert a string at the beginning of the StringBuilder.
    sb.Insert(0, "Alphabet: ");

    // Replace all lowercase k's with uppercase K's.
    sb.Replace('k', 'K');

    // Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
    Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString());
  }
}

// This code produces the following output.
//
// 11 chars: ABCDEFGHIJk
// 21 chars: Alphabet: ABCDEFGHIJK
Imports System.Text

Public Module App 
  Public Sub Main() 
    ' Create a StringBuilder that expects to hold 50 characters.
    ' Initialize the StringBuilder with "ABC".
    Dim sb As New StringBuilder("ABC", 50)

    ' Append three characters (D, E, and F) to the end of the StringBuilder.
    sb.Append(New Char() {"D"c, "E"c, "F"c})

    ' Append a format string to the end of the StringBuilder.
    sb.AppendFormat("GHI{0}{1}", "J"c, "k"c)

    ' Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
    Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString())

    ' Insert a string at the beginning of the StringBuilder.
    sb.Insert(0, "Alphabet: ")

    ' Replace all lowercase k's with uppercase K's.
    sb.Replace("k", "K")

    ' Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
    Console.WriteLine("{0} chars: {1}", sb.Length, sb.ToString())
  End Sub
End Module

' This code produces the following output.
'
' 11 chars: ABCDEFGHIJk
' 21 chars: Alphabet: ABCDEFGHIJK

Uwagi

Ta klasa reprezentuje obiekt podobny do typu String, którego wartość jest modyfikowalną sekwencją znaków.This class represents a string-like object whose value is a mutable sequence of characters.

W tej sekcji:In this section:

Typy ciągów i typy StringBuilderThe String and StringBuilder types

Chociaż StringBuilder i String reprezentuje sekwencję znaków, są one implementowane inaczej.Although StringBuilder and String both represent sequences of characters, they are implemented differently. String jest niezmiennym typem.String is an immutable type. Oznacza to, że każda operacja, która pojawia się w celu zmodyfikowania obiektu String w rzeczywistości tworzy nowy ciąg.That is, each operation that appears to modify a String object actually creates a new string.

Na przykład, wywołanie metody String.Concat w poniższym C# przykładzie pojawia się, aby zmienić wartość zmiennej ciągu o nazwie value.For example, the call to the String.Concat method in the following C# example appears to change the value of a string variable named value. W rzeczywistości Metoda Concat zwraca obiekt value, który ma inną wartość i adres z obiektu value, który został przesłany do metody.In fact, the Concat method returns a value object that has a different value and address from the value object that was passed to the method. Należy zauważyć, że przykład musi być skompilowany przy użyciu opcji kompilatora /unsafe.Note that the example must be compiled using the /unsafe compiler option.

using System;

public class Example
{
  public unsafe static void Main()
  {
   string value = "This is the first sentence" + ".";
   fixed (char* start = value)
   {
     value = String.Concat(value, "This is the second sentence. ");
     fixed (char* current = value)
     {
      Console.WriteLine(start == current);
     }
   }  
  }
}
// The example displays the following output:
//   False

W przypadku procedur wykonujących rozbudowane manipulowanie ciągami (takie jak aplikacje modyfikujące ciąg wiele razy w pętli) Modyfikowanie ciągu może znacznie powiększyć znaczący spadek wydajności.For routines that perform extensive string manipulation (such as apps that modify a string numerous times in a loop), modifying a string repeatedly can exact a significant performance penalty. Alternatywą jest użycie StringBuilder, która jest modyfikowalną klasą ciągów.The alternative is to use StringBuilder, which is a mutable string class. Zmienność oznacza, że po utworzeniu wystąpienia klasy można je zmodyfikować przez dołączanie, usuwanie, zastępowanie lub wstawianie znaków.Mutability means that once an instance of the class has been created, it can be modified by appending, removing, replacing, or inserting characters. Obiekt StringBuilder utrzymuje bufor, aby pomieścić rozszerzenia do ciągu.A StringBuilder object maintains a buffer to accommodate expansions to the string. Nowe dane są dołączane do bufora, jeśli jest dostępne pomieszczenie; w przeciwnym razie przydzielono nowy, większy bufor, dane z oryginalnego buforu są kopiowane do nowego buforu, a nowe dane są następnie dołączane do nowego buforu.New data is appended to the buffer if room is available; otherwise, a new, larger buffer is allocated, data from the original buffer is copied to the new buffer, and the new data is then appended to the new buffer.

Ważne

Chociaż Klasa StringBuilder ogólnie oferuje lepszą wydajność niż Klasa String, nie należy automatycznie zamieniać String na StringBuilder, gdy chcesz manipulować ciągami.Although the StringBuilder class generally offers better performance than the String class, you should not automatically replace String with StringBuilder whenever you want to manipulate strings. Wydajność zależy od rozmiaru ciągu, ilości pamięci, która ma zostać przypisana do nowego ciągu, systemu, w którym aplikacja jest wykonywana, oraz typu operacji.Performance depends on the size of the string, the amount of memory to be allocated for the new string, the system on which your app is executing, and the type of operation. Należy przygotować się do przetestowania aplikacji, aby określić, czy StringBuilder faktycznie oferuje znaczący wzrost wydajności.You should be prepared to test your app to determine whether StringBuilder actually offers a significant performance improvement.

Rozważ użycie klasy String w następujących warunkach:Consider using the String class under these conditions:

 • Gdy liczba zmian wprowadzonych w aplikacji w ciągu jest mała.When the number of changes that your app will make to a string is small. W takich przypadkach StringBuilder mogą oferować nieznaczną wydajność lub zwiększenie wydajności w porównaniu z String.In these cases, StringBuilder might offer negligible or no performance improvement over String.

 • Gdy wykonujesz stałą liczbę operacji łączenia, szczególnie w przypadku literałów ciągów.When you are performing a fixed number of concatenation operations, particularly with string literals. W takim przypadku kompilator może połączyć operacje łączenia w jedną operację.In this case, the compiler might combine the concatenation operations into a single operation.

 • Gdy musisz wykonać rozbudowane operacje wyszukiwania podczas kompilowania ciągu.When you have to perform extensive search operations while you are building your string. Klasa StringBuilder nie ma metod wyszukiwania, takich jak IndexOf lub StartsWith.The StringBuilder class lacks search methods such as IndexOf or StartsWith. Konieczne będzie przekonwertowanie obiektu StringBuilder na String dla tych operacji. może to Negate korzyść wydajności z używania StringBuilder.You'll have to convert the StringBuilder object to a String for these operations, and this can negate the performance benefit from using StringBuilder. Więcej informacji znajduje się w sekcji Wyszukiwanie tekstu w obiekcie StringBuilder .For more information, see the Searching the text in a StringBuilder object section.

Rozważ użycie klasy StringBuilder w następujących warunkach:Consider using the StringBuilder class under these conditions:

 • Gdy oczekujesz, że aplikacja będzie zawierać nieznaną liczbę zmian w ciągu w czasie projektowania (na przykład w przypadku używania pętli do łączenia losowej liczby ciągów zawierających dane wejściowe użytkownika).When you expect your app to make an unknown number of changes to a string at design time (for example, when you are using a loop to concatenate a random number of strings that contain user input).

 • Gdy oczekujesz, że aplikacja wprowadzi znaczną liczbę zmian w ciągu.When you expect your app to make a significant number of changes to a string.

Jak działa StringBuilderHow StringBuilder works

Właściwość StringBuilder.Length wskazuje liczbę znaków, które aktualnie zawiera StringBuilder obiekt.The StringBuilder.Length property indicates the number of characters the StringBuilder object currently contains. Jeśli dodasz znaki do obiektu StringBuilder, jego długość zwiększy się, dopóki nie będzie równa rozmiarowi właściwości StringBuilder.Capacity, która definiuje liczbę znaków, które może zawierać obiekt.If you add characters to the StringBuilder object, its length increases until it equals the size of the StringBuilder.Capacity property, which defines the number of characters that the object can contain. Jeśli liczba dodanych znaków powoduje, że długość obiektu StringBuilder przekroczy jego bieżącą pojemność, przydzielono nową pamięć, wartość właściwości Capacity jest podwójna, nowe znaki są dodawane do obiektu StringBuilder, a jego właściwość Length jest dostosowywana.If the number of added characters causes the length of the StringBuilder object to exceed its current capacity, new memory is allocated, the value of the Capacity property is doubled, new characters are added to the StringBuilder object, and its Length property is adjusted. Dodatkowa pamięć dla obiektu StringBuilder jest przydzielana dynamicznie, dopóki nie osiągnie wartości zdefiniowanej przez właściwość StringBuilder.MaxCapacity.Additional memory for the StringBuilder object is allocated dynamically until it reaches the value defined by the StringBuilder.MaxCapacity property. Po osiągnięciu maksymalnej pojemności nie można przydzielić więcej pamięci dla obiektu StringBuilder i próbować dodać znaków lub rozszerzyć go poza maksymalną pojemność, wyrzuca ArgumentOutOfRangeException lub wyjątek OutOfMemoryException.When the maximum capacity is reached, no further memory can be allocated for the StringBuilder object, and trying to add characters or expand it beyond its maximum capacity throws either an ArgumentOutOfRangeException or an OutOfMemoryException exception.

Poniższy przykład ilustruje, jak obiekt StringBuilder przydziela nową pamięć i zwiększa jego pojemność dynamicznie, gdy ciąg przypisany do obiektu zostanie rozwinięty.The following example illustrates how a StringBuilder object allocates new memory and increases its capacity dynamically as the string assigned to the object expands. Kod tworzy obiekt StringBuilder przez wywołanie jego domyślnego (bezparametrowego) konstruktora.The code creates a StringBuilder object by calling its default (parameterless) constructor. Domyślna pojemność tego obiektu to 16 znaków, a maksymalna pojemność przekracza 2 000 000 000 znaków.The default capacity of this object is 16 characters, and its maximum capacity is more than 2 billion characters. Dołączanie ciągu "to jest zdanie".Appending the string "This is a sentence." powoduje nowe przydzielanie pamięci, ponieważ długość ciągu (19 znaków) przekracza domyślną pojemność obiektu StringBuilder.results in a new memory allocation because the string length (19 characters) exceeds the default capacity of the StringBuilder object. Pojemność obiektu jest podwajana do 32 znaków, nowy ciąg zostanie dodany, a długość obiektu jest teraz równa 19 znaków.The capacity of the object doubles to 32 characters, the new string is added, and the length of the object now equals 19 characters. Następnie kod dołącza ciąg "to jest dodatkowe zdanie".The code then appends the string "This is an additional sentence." do wartości obiektu StringBuilder 11 razy.to the value of the StringBuilder object 11 times. Za każdym razem, gdy operacja dołączania powoduje, że długość obiektu StringBuilder przekroczy jego pojemność, jego istniejąca pojemność jest podwójna i operacja Append zostanie zakończona pomyślnie.Whenever the append operation causes the length of the StringBuilder object to exceed its capacity, its existing capacity is doubled and the Append operation succeeds.

using System;
using System.Reflection;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   ShowSBInfo(sb);
   sb.Append("This is a sentence.");
   ShowSBInfo(sb);
   for (int ctr = 0; ctr <= 10; ctr++) {
     sb.Append("This is an additional sentence.");
     ShowSBInfo(sb);
   }  
  }
  
  private static void ShowSBInfo(StringBuilder sb)
  {
   foreach (var prop in sb.GetType().GetProperties()) {
     if (prop.GetIndexParameters().Length == 0)
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb));
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//  Capacity: 16  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 0
//  Capacity: 32  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 19
//  Capacity: 64  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 50
//  Capacity: 128  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 81
//  Capacity: 128  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 112
//  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 143
//  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 174
//  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 205
//  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 236
//  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 267
//  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 298
//  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 329
//  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 360
Imports System.Reflection
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim sb As New StringBuilder()
   ShowSBInfo(sb)
   sb.Append("This is a sentence.")
   ShowSbInfo(sb)
   For ctr As Integer = 0 To 10
     sb.Append("This is an additional sentence.")
     ShowSbInfo(sb)
   Next  
  End Sub
  
  Public Sub ShowSBInfo(sb As StringBuilder)
   For Each prop In sb.GetType().GetProperties
     If prop.GetIndexParameters().Length = 0 Then
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb))
     End If  
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Capacity: 16  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 0
'  Capacity: 32  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 19
'  Capacity: 64  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 50
'  Capacity: 128  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 81
'  Capacity: 128  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 112
'  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 143
'  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 174
'  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 205
'  Capacity: 256  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 236
'  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 267
'  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 298
'  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 329
'  Capacity: 512  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 360

Alokacja pamięciMemory allocation

Domyślna pojemność obiektu StringBuilder to 16 znaków, a jego domyślna maksymalna pojemność to Int32.MaxValue.The default capacity of a StringBuilder object is 16 characters, and its default maximum capacity is Int32.MaxValue. Te wartości domyślne są używane w przypadku wywołania konstruktorów StringBuilder() i StringBuilder(String).These default values are used if you call the StringBuilder() and StringBuilder(String) constructors.

Można jawnie zdefiniować początkową pojemność obiektu StringBuilder w następujący sposób:You can explicitly define the initial capacity of a StringBuilder object in the following ways:

 • Wywołując dowolny z konstruktorów StringBuilder, które zawierają parametr capacity podczas tworzenia obiektu.By calling any of the StringBuilder constructors that includes a capacity parameter when you create the object.

 • Jawnie przypisując nową wartość do właściwości StringBuilder.Capacity, aby rozwinąć istniejący obiekt StringBuilder.By explicitly assigning a new value to the StringBuilder.Capacity property to expand an existing StringBuilder object. Należy zauważyć, że właściwość zgłasza wyjątek, jeśli nowa pojemność jest mniejsza niż istniejąca pojemność lub większa niż maksymalna pojemność obiektu StringBuilder.Note that the property throws an exception if the new capacity is less than the existing capacity or greater than the StringBuilder object's maximum capacity.

 • Wywołując metodę StringBuilder.EnsureCapacity przy użyciu nowej pojemności.By calling the StringBuilder.EnsureCapacity method with the new capacity. Wartość nowej pojemności nie może być większa niż maksymalna pojemność obiektu StringBuilder.The new capacity must not be greater than the StringBuilder object's maximum capacity. Jednak, w przeciwieństwie do przypisania do właściwości Capacity, EnsureCapacity nie zgłasza wyjątku, jeśli żądana Nowa pojemność jest mniejsza niż istniejąca pojemność; w takim przypadku wywołanie metody nie ma żadnego wpływu.However, unlike an assignment to the Capacity property, EnsureCapacity does not throw an exception if the desired new capacity is less than the existing capacity; in this case, the method call has no effect.

Jeśli długość ciągu przypisanego do obiektu StringBuilder w wywołaniu konstruktora przekracza domyślną pojemność lub określoną pojemność, właściwość Capacity jest ustawiona na długość ciągu określonego za pomocą parametru value.If the length of the string assigned to the StringBuilder object in the constructor call exceeds either the default capacity or the specified capacity, the Capacity property is set to the length of the string specified with the value parameter.

Można jawnie zdefiniować maksymalną pojemność obiektu StringBuilder, wywołując Konstruktor StringBuilder(Int32, Int32).You can explicitly define the maximum capacity of a StringBuilder object by calling the StringBuilder(Int32, Int32) constructor. Nie można zmienić maksymalnej pojemności, przypisując nową wartość do właściwości MaxCapacity, ponieważ jest ona tylko do odczytu.You can't change the maximum capacity by assigning a new value to the MaxCapacity property, because it is read-only.

Jak przedstawiono w poprzedniej sekcji, gdy istniejąca pojemność jest niewystarczająca, przydzielono dodatkową pamięć, a pojemność obiektu StringBuilder podwaja się do wartości zdefiniowanej przez właściwość MaxCapacity.As the previous section shows, whenever the existing capacity is inadequate, additional memory is allocated and the capacity of a StringBuilder object doubles up to the value defined by the MaxCapacity property.

Ogólnie rzecz biorąc, domyślna pojemność i Maksymalna pojemność są odpowiednie dla większości aplikacji.In general, the default capacity and maximum capacity are adequate for most apps. Można rozważyć ustawienie tych wartości w następujących warunkach:You might consider setting these values under the following conditions:

 • Jeśli rozmiar dla StringBuilder obiektu jest prawdopodobnie większy niż duży, zwykle przekracza kilka megabajtów.If the eventual size of the StringBuilder object is likely to grow exceedingly large, typically in excess of several megabytes. W takim przypadku może wystąpić pewne korzyści wynikające z wydajności, które umożliwiają ustawienie początkowej właściwości Capacity na znacznie wysoką wartość, aby wyeliminować konieczność zbyt wielu ponownych alokacji pamięci.In this case, there may be some performance benefit from setting the initial Capacity property to a significantly high value to eliminate the need for too many memory reallocations.

 • Jeśli aplikacja działa w systemie z ograniczoną ilością pamięci.If your app is running on a system with limited memory. W takim przypadku warto rozważyć ustawienie właściwości MaxCapacity mniejszej niż Int32.MaxValue, jeśli aplikacja obsługuje duże ciągi, które mogą spowodować wykonanie w środowisku z ograniczoną ilością pamięci.In this case, you may want to consider setting the MaxCapacity property to less than Int32.MaxValue if your app is handling large strings that may cause it to execute in a memory-constrained environment.

Utworzenie wystąpienia obiektu StringBuilderInstantiating a StringBuilder object

Tworzysz wystąpienie StringBuilder obiektu przez wywołanie jednego z sześciu przeciążonych konstruktorów klas, które są wymienione w poniższej tabeli.You instantiate a StringBuilder object by calling one of its six overloaded class constructors, which are listed in the following table. Trzy z konstruktorów tworzy wystąpienie obiektu StringBuilder, którego wartość jest pustym ciągiem, ale w różny sposób ustawia jego wartości Capacity i MaxCapacity.Three of the constructors instantiate a StringBuilder object whose value is an empty string, but set its Capacity and MaxCapacity values differently. Pozostałe trzy konstruktory definiują StringBuilder obiekt z określoną wartością ciągu i pojemnością.The remaining three constructors define a StringBuilder object that has a specific string value and capacity. Dwa z trzech konstruktorów używają domyślnej maksymalnej pojemności Int32.MaxValue, podczas gdy trzecia pozwala ustawić maksymalną pojemność.Two of the three constructors use the default maximum capacity of Int32.MaxValue, whereas the third allows you to set the maximum capacity.

KonstruktorConstructor Wartość ciąguString value PojemnośćCapacity Maksymalna pojemnośćMaximum capacity
StringBuilder() String.Empty 1616 Int32.MaxValue
StringBuilder(Int32) String.Empty Zdefiniowane za pomocą parametru capacityDefined by the capacity parameter Int32.MaxValue
StringBuilder(Int32, Int32) String.Empty Zdefiniowane za pomocą parametru capacityDefined by the capacity parameter Zdefiniowane za pomocą parametru maxCapacityDefined by the maxCapacity parameter
StringBuilder(String) Zdefiniowane za pomocą parametru valueDefined by the value parameter 16 lub value.16 or value. Length, w zależności od tego, co jest większeLength, whichever is greater Int32.MaxValue
StringBuilder(String, Int32) Zdefiniowane za pomocą parametru valueDefined by the value parameter Zdefiniowane przez parametr capacity lub value.Defined by the capacity parameter or value. Length, w zależności od tego, co jest większe.Length, whichever is greater. Int32.MaxValue
StringBuilder(String, Int32, Int32, Int32) Zdefiniowane przez value.Defined by value. Substring(startIndex, length)Substring(startIndex, length) Zdefiniowane przez parametr capacity lub value.Defined by the capacity parameter or value. Length, w zależności od tego, co jest większe.Length, whichever is greater. Zdefiniowane za pomocą parametru maxCapacityDefined by the maxCapacity parameter

W poniższym przykładzie zastosowano trzy z tych przeciążeń konstruktora, aby utworzyć wystąpienie StringBuilder obiektów.The following example uses three of these constructor overloads to instantiate StringBuilder objects.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string value = "An ordinary string";
   int index = value.IndexOf("An ") + 3;
   int capacity = 0xFFFF;
   
   // Instantiate a StringBuilder from a string.
   StringBuilder sb1 = new StringBuilder(value);
   ShowSBInfo(sb1); 
   
   // Instantiate a StringBuilder from string and define a capacity. 
   StringBuilder sb2 = new StringBuilder(value, capacity);  
   ShowSBInfo(sb2); 
   
   // Instantiate a StringBuilder from substring and define a capacity. 
   StringBuilder sb3 = new StringBuilder(value, index, 
                      value.Length - index, 
                      capacity );
   ShowSBInfo(sb3); 
  }

  public static void ShowSBInfo(StringBuilder sb)
  {
   Console.WriteLine("\nValue: {0}", sb.ToString());
   foreach (var prop in sb.GetType().GetProperties()) {
     if (prop.GetIndexParameters().Length == 0)
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb));
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//  Value: An ordinary string
//  Capacity: 18  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 18
//  
//  Value: An ordinary string
//  Capacity: 65,535  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 18
//  
//  Value: ordinary string
//  Capacity: 65,535  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 15
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim value As String = "An ordinary string"
   Dim index As Integer = value.IndexOf("An ") + 3
   Dim capacity As Integer = &hFFFF
   
   ' Instantiate a StringBuilder from a string.
   Dim sb1 As New StringBuilder(value)
   ShowSBInfo(sb1) 
   
   ' Instantiate a StringBuilder from string and define a capacity. 
   Dim sb2 As New StringBuilder(value, capacity)  
   ShowSBInfo(sb2) 
   
   ' Instantiate a StringBuilder from substring and define a capacity. 
   Dim sb3 As New StringBuilder(value, index, 
                  value.Length - index, 
                  capacity )
   ShowSBInfo(sb3) 
  End Sub
  
  Public Sub ShowSBInfo(sb As StringBuilder)
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Value: {0}", sb.ToString())
   For Each prop In sb.GetType().GetProperties
     If prop.GetIndexParameters().Length = 0 Then
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb))
     End If  
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Value: An ordinary string
'  Capacity: 18  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 18
'  
'  Value: An ordinary string
'  Capacity: 65,535  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 18
'  
'  Value: ordinary string
'  Capacity: 65,535  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 15

Wywołanie metod StringBuilderCalling StringBuilder methods

Większość metod, które modyfikują ciąg w wystąpieniu StringBuilder zwraca odwołanie do tego samego wystąpienia.Most of the methods that modify the string in a StringBuilder instance return a reference to that same instance. Umożliwia to wywoływanie metod StringBuilder na dwa sposoby:This enables you to call StringBuilder methods in two ways:

 • Można wykonać poszczególne wywołania metod i zignorować wartość zwracaną, jak pokazano w poniższym przykładzie.You can make individual method calls and ignore the return value, as the following example does.

  using System;
  using System.Text;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     StringBuilder sb = new StringBuilder();
     sb.Append("This is the beginning of a sentence, ");
     sb.Replace("the beginning of ", "");
     sb.Insert(sb.ToString().IndexOf("a ") + 2, "complete ");
     sb.Replace(",", ".");
     Console.WriteLine(sb.ToString());
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    This is a complete sentence.
  
  Imports System.Text
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim sb As New StringBuilder()
     sb.Append("This is the beginning of a sentence, ")
     sb.Replace("the beginning of ", "")
     sb.Insert(sb.ToString().IndexOf("a ") + 2, "complete ")
     sb.Replace(",", ".")
     Console.WriteLine(sb.ToString())
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    This is a complete sentence.
  
 • W jednej instrukcji można wykonać serię wywołań metod.You can make a series of method calls in a single statement. Może to być wygodne, jeśli chcesz napisać pojedynczą instrukcję, która tworzy łańcuch kolejnych operacji.This can be convenient if you want to write a single statement that chains successive operations. Poniższy przykład konsoliduje trzy wywołania metody z poprzedniego przykładu w jeden wiersz kodu.The following example consolidates three method calls from the previous example into a single line of code.

  using System;
  using System.Text;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     StringBuilder sb = new StringBuilder("This is the beginning of a sentence, ");
     sb.Replace("the beginning of ", "").Insert(sb.ToString().IndexOf("a ") + 2, 
                           "complete ").Replace(",", ".");
     Console.WriteLine(sb.ToString());
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    This is a complete sentence.
  
  Imports System.Text
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim sb As New StringBuilder("This is the beginning of a sentence, ")
     sb.Replace("the beginning of ", "").Insert(sb.ToString().IndexOf("a ") + 2, _
                           "complete ").Replace(", ", ".")
     Console.WriteLine(sb.ToString())
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    This is a complete sentence.
  

Przeprowadzanie operacji StringBuilderPerforming StringBuilder operations

Metod klasy StringBuilder można użyć do iteracji, dodania, usunięcia lub zmodyfikowania znaków w obiekcie StringBuilder.You can use the methods of the StringBuilder class to iterate, add, delete, or modify characters in a StringBuilder object.

Iterowanie znaków StringBuilderIterating StringBuilder characters

Dostęp do znaków w obiekcie StringBuilder można uzyskać przy użyciu właściwości StringBuilder.Chars[Int32].You can access the characters in a StringBuilder object by using the StringBuilder.Chars[Int32] property. W C#programie Chars[Int32] to indeksator; w Visual Basic jest to domyślna właściwość klasy StringBuilder.In C#, Chars[Int32] is an indexer; in Visual Basic, it is the default property of the StringBuilder class. Pozwala to na ustawienie lub pobranie pojedynczych znaków przy użyciu tylko ich indeksu, bez jawnego odwoływania się do właściwości Chars[Int32].This enables you to set or retrieve individual characters by using their index only, without explicitly referencing the Chars[Int32] property. Znaki w obiekcie StringBuilder zaczynają się od indeksu 0 (zero) i przejdź do indeksu Length-1.Characters in a StringBuilder object begin at index 0 (zero) and continue to index Length - 1.

Poniższy przykład ilustruje Właściwość Chars[Int32].The following example illustrates the Chars[Int32] property. Dodaje dziesięć liczb losowych do obiektu StringBuilder, a następnie iteruje każdy znak.It appends ten random numbers to a StringBuilder object, and then iterates each character. Jeśli kategoria Unicode znaku jest UnicodeCategory.DecimalDigitNumber, zmniejsza liczbę o 1 (lub zmienia liczbę na 9, jeśli jej wartość jest równa 0).If the character's Unicode category is UnicodeCategory.DecimalDigitNumber, it decreases the number by 1 (or changes the number to 9 if its value is 0). W przykładzie jest wyświetlana zawartość obiektu StringBuilder zarówno przed, jak i po zmianie wartości poszczególnych znaków.The example displays the contents of the StringBuilder object both before and after the values of individual characters were changed.

using System;
using System.Globalization;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Random rnd = new Random();
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   
   // Generate 10 random numbers and store them in a StringBuilder.
   for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++)
     sb.Append(rnd.Next().ToString("N5"));  

   Console.WriteLine("The original string:");
   Console.WriteLine(sb.ToString());
      
   // Decrease each number by one.
   for (int ctr = 0; ctr < sb.Length; ctr++) {
     if (Char.GetUnicodeCategory(sb[ctr]) == UnicodeCategory.DecimalDigitNumber) {
      int number = (int) Char.GetNumericValue(sb[ctr]);
      number--;
      if (number < 0) number = 9;
     
      sb[ctr] = number.ToString()[0];
     }
   }
   Console.WriteLine("\nThe new string:");
   Console.WriteLine(sb.ToString());
  }
}
// The example displays the following output:
//  The original string:
//  1,457,531,530.00000940,522,609.000001,668,113,564.000001,998,992,883.000001,792,660,834.00
//  000101,203,251.000002,051,183,075.000002,066,000,067.000001,643,701,043.000001,702,382,508
//  .00000
//  
//  The new string:
//  0,346,420,429.99999839,411,598.999990,557,002,453.999990,887,881,772.999990,681,559,723.99
//  999090,192,140.999991,940,072,964.999991,955,999,956.999990,532,690,932.999990,691,271,497
//  .99999
Imports System.Globalization
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   Dim sb As New StringBuilder()
   
   ' Generate 10 random numbers and store them in a StringBuilder.
   For ctr As Integer = 0 To 9
     sb.Append(rnd.Next().ToString("N5"))  
   Next
   Console.WriteLine("The original string:")
   Console.WriteLine(sb.ToString())
   Console.WriteLine()
      
   ' Decrease each number by one.
   For ctr As Integer = 0 To sb.Length - 1
     If Char.GetUnicodeCategory(sb(ctr)) = UnicodeCategory.DecimalDigitNumber Then
      Dim number As Integer = CType(Char.GetNumericValue(sb(ctr)), Integer)
      number -= 1
      If number < 0 Then number = 9
     
      sb(ctr) = number.ToString()(0)
     End If
   Next
   Console.WriteLine("The new string:")
   Console.WriteLine(sb.ToString())
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  The original string:
'  1,457,531,530.00000940,522,609.000001,668,113,564.000001,998,992,883.000001,792,660,834.00
'  000101,203,251.000002,051,183,075.000002,066,000,067.000001,643,701,043.000001,702,382,508
'  .00000
'  
'  The new string:
'  0,346,420,429.99999839,411,598.999990,557,002,453.999990,887,881,772.999990,681,559,723.99
'  999090,192,140.999991,940,072,964.999991,955,999,956.999990,532,690,932.999990,691,271,497
'  .99999

Za pomocą opartego na znakach indeksowanie z Chars[Int32] właściwość może być bardzo wolne działanie w następujących warunkach:Using character-based indexing with the Chars[Int32] property can be extremely slow under the following conditions:

Jest znaczny wpływ na wydajność, ponieważ dostęp do każdego znaku opisano połączone całą listę fragmentach, aby znaleźć poprawne buforu na indeksowanie.Performance is severely impacted because each character access walks the entire linked list of chunks to find the correct buffer to index into.

Uwaga

Nawet w przypadku dużych "podzielonym" StringBuilder obiektu przy użyciu Chars[Int32] właściwość opartego na indeksie dostęp do jednej lub niewielkiej liczby znaków ma wpływ na wydajność niewielkie; zazwyczaj jest 0(n) operacji.Even for a large "chunky" StringBuilder object, using the Chars[Int32] property for index-based access to one or a small number of characters has a negligible performance impact; typically, it is an 0(n) operation. Wpływ na wydajność znaczące występuje podczas iteracji znaków w StringBuilder obiektu, który jest O(n^2) operacji.The significant performance impact occurs when iterating the characters in the StringBuilder object, which is an O(n^2) operation.

Jeśli napotkasz problemy z wydajnością, korzystając z opartego na znakach indeksowanie za pomocą StringBuilder obiektów, możesz użyć dowolnej z poniższych rozwiązań:If you encounter performance issues when using character-based indexing with StringBuilder objects, you can use any of the following workarounds:

 • Konwertuj StringBuilder wystąpienia do String przez wywołanie metody ToString metody, uzyskiwać dostęp do znaków w ciągu.Convert the StringBuilder instance to a String by calling the ToString method, then access the characters in the string.

 • Skopiuj zawartość istniejącego StringBuilder nowy obiekt wstępnie wielkości StringBuilder obiektu.Copy the contents of the existing StringBuilder object to a new pre-sized StringBuilder object. Zwiększa wydajność, ponieważ nowy StringBuilder obiekt nie jest podzielonym.Performance improves because the new StringBuilder object is not chunky. Na przykład:For example:

  // sbOriginal is the existing StringBuilder object
  var sbNew = new StringBuilder(sbOriginal.ToString(), sbOriginal.Length);
  
  ' sbOriginal is the existing StringBuilder object
  Dim sbNew = New StringBuilder(sbOriginal.ToString(), sbOriginal.Length)
  
 • Ustaw początkową pojemność StringBuilder obiektu wartość, która jest w przybliżeniu równa maksymalny rozmiar oczekiwany przez wywołanie metody StringBuilder(Int32) konstruktora.Set the initial capacity of the StringBuilder object to a value that is approximately equal to its maximum expected size by calling the StringBuilder(Int32) constructor. Należy pamiętać, że to przydziela cały blok pamięci nawet wtedy, gdy StringBuilder rzadko osiąga limit maksymalnej pojemności.Note that this allocates the entire block of memory even if the StringBuilder rarely reaches its maximum capacity.

Dodawanie tekstu do obiektu StringBuilderAdding text to a StringBuilder object

Klasa StringBuilder obejmuje następujące metody rozszerzania zawartości obiektu StringBuilder:The StringBuilder class includes the following methods for expanding the contents of a StringBuilder object:

 • Metoda Append dołącza ciąg, podciąg, tablicę znaków, część tablicy znakowej, wielokrotnie powtórzony znak lub reprezentację ciągu pierwotnego typu danych do obiektu StringBuilder.The Append method appends a string, a substring, a character array, a portion of a character array, a single character repeated multiple times, or the string representation of a primitive data type to a StringBuilder object.

 • Metoda AppendLine dołącza terminator wiersza lub ciąg wraz z terminatorem wiersza do StringBuilder obiektu.The AppendLine method appends a line terminator or a string along with a line terminator to a StringBuilder object.

 • Metoda AppendFormat dołącza do obiektu StringBuilder ciąg formatu złożonego .The AppendFormat method appends a composite format string to a StringBuilder object. Reprezentacje ciągów obiektów uwzględnionych w ciągu wynikowym mogą odzwierciedlać konwencje formatowania bieżącej kultury systemowej lub określoną kulturę.The string representations of objects included in the result string can reflect the formatting conventions of the current system culture or a specified culture.

 • Metoda Insert wstawia ciąg, podciąg, wiele powtórzeń ciągu, tablicę znaków, część tablicy znaków lub ciąg reprezentujący typ danych pierwotnych w określonej pozycji w obiekcie StringBuilder.The Insert method inserts a string, a substring, multiple repetitions of a string, a character array, a portion of a character array, or the string representation of a primitive data type at a specified position in the StringBuilder object. Pozycja jest definiowana przez indeks (liczony od zera).The position is defined by a zero-based index.

W poniższym przykładzie zastosowano metody Append, AppendLine, AppendFormati Insert, aby rozwinąć tekst obiektu StringBuilder.The following example uses the Append, AppendLine, AppendFormat, and Insert methods to expand the text of a StringBuilder object.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Create a StringBuilder object with no text.
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   // Append some text.
   sb.Append('*', 10).Append(" Adding Text to a StringBuilder Object ").Append('*', 10);
   sb.AppendLine("\n");
   sb.AppendLine("Some code points and their corresponding characters:");
   // Append some formatted text.
   for (int ctr = 50; ctr <= 60; ctr++) {
     sb.AppendFormat("{0,12:X4} {1,12}", ctr, Convert.ToChar(ctr));
     sb.AppendLine();
   }
   // Find the end of the introduction to the column.
   int pos = sb.ToString().IndexOf("characters:") + 11 + 
        Environment.NewLine.Length;
   // Insert a column header.
   sb.Insert(pos, String.Format("{2}{0,12:X4} {1,12}{2}", "Code Unit", 
                  "Character", "\n"));   

   // Convert the StringBuilder to a string and display it.   
   Console.WriteLine(sb.ToString());   
  }
}
// The example displays the following output:
//  ********** Adding Text to a StringBuilder Object **********
//  
//  Some code points and their corresponding characters:
//  
//    Code Unit  Character
//      0032      2
//      0033      3
//      0034      4
//      0035      5
//      0036      6
//      0037      7
//      0038      8
//      0039      9
//      003A      :
//      003B      ;
//      003C      <
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a StringBuilder object with no text.
   Dim sb As New StringBuilder()
   ' Append some text.
   sb.Append("*"c, 10).Append(" Adding Text to a StringBuilder Object ").Append("*"c, 10)
   sb.AppendLine()
   sb.AppendLine()
   sb.AppendLine("Some code points and their corresponding characters:")
   ' Append some formatted text.
   For ctr = 50 To 60
     sb.AppendFormat("{0,12:X4} {1,12}", ctr, Convert.ToChar(ctr))
     sb.AppendLine()
   Next
   ' Find the end of the introduction to the column.
   Dim pos As Integer = sb.ToString().IndexOf("characters:") + 11 + 
              Environment.NewLine.Length
   ' Insert a column header.
   sb.Insert(pos, String.Format("{2}{0,12:X4} {1,12}{2}", "Code Unit", 
                  "Character", vbCrLf))   

   ' Convert the StringBuilder to a string and display it.   
   Console.WriteLine(sb.ToString())   
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    ********** Adding Text to a StringBuilder Object **********
'    
'    Some code points and their corresponding characters:
'    
'     Code Unit  Character
'        0032      2
'        0033      3
'        0034      4
'        0035      5
'        0036      6
'        0037      7
'        0038      8
'        0039      9
'        003A      :
'        003B      ;
'        003C      <

Usuwanie tekstu z obiektu StringBuilderDeleting text from a StringBuilder object

Klasa StringBuilder obejmuje metody, które mogą zmniejszyć rozmiar bieżącego wystąpienia StringBuilder.The StringBuilder class includes methods that can reduce the size of the current StringBuilder instance. Metoda Clear usuwa wszystkie znaki i ustawia właściwość Length na zero.The Clear method removes all characters and sets the Length property to zero. Metoda Remove usuwa określoną liczbę znaków, zaczynając od określonej pozycji indeksu.The Remove method deletes a specified number of characters starting at a particular index position. Ponadto możesz usunąć znaki z końca obiektu StringBuilder, ustawiając jego właściwość Length na wartość, która jest mniejsza niż długość bieżącego wystąpienia.In addition, you can remove characters from the end of a StringBuilder object by setting its Length property to a value that is less than the length of the current instance.

Poniższy przykład usuwa część tekstu z obiektu StringBuilder, wyświetla jego wyniki, maksymalną pojemność i długość wartości właściwości, a następnie wywołuje metodę Clear, aby usunąć wszystkie znaki z obiektu StringBuilder.The following example removes some of the text from a StringBuilder object, displays its resulting capacity, maximum capacity, and length property values, and then calls the Clear method to remove all the characters from the StringBuilder object.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   StringBuilder sb = new StringBuilder("A StringBuilder object");
   ShowSBInfo(sb);
   // Remove "object" from the text.
   string textToRemove = "object";
   int pos = sb.ToString().IndexOf(textToRemove);
   if (pos >= 0) {
     sb.Remove(pos, textToRemove.Length);
     ShowSBInfo(sb);
   }
   // Clear the StringBuilder contents.
   sb.Clear();
   ShowSBInfo(sb);  
  }

  public static void ShowSBInfo(StringBuilder sb)
  {
   Console.WriteLine("\nValue: {0}", sb.ToString());
   foreach (var prop in sb.GetType().GetProperties()) {
     if (prop.GetIndexParameters().Length == 0)
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb));
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
// The example displays the following output:
//  Value: A StringBuilder object
//  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 22
//  
//  Value: A StringBuilder
//  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 16
//  
//  Value:
//  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 0
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim sb As New StringBuilder("A StringBuilder object")
   ShowSBInfo(sb)
   ' Remove "object" from the text.
   Dim textToRemove As String = "object"
   Dim pos As Integer = sb.ToString().IndexOf(textToRemove)
   If pos >= 0
     sb.Remove(pos, textToRemove.Length)
     ShowSBInfo(sb)
   End If
   ' Clear the StringBuilder contents.
   sb.Clear()
   ShowSBInfo(sb)  
  End Sub

  Public Sub ShowSBInfo(sb As StringBuilder)
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Value: {0}", sb.ToString())
   For Each prop In sb.GetType().GetProperties
     If prop.GetIndexParameters().Length = 0 Then
      Console.Write("{0}: {1:N0}  ", prop.Name, prop.GetValue(sb))
     End If  
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Value: A StringBuilder object
'  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 22
'  
'  Value: A StringBuilder
'  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 16
'  
'  Value:
'  Capacity: 22  MaxCapacity: 2,147,483,647  Length: 0

Modyfikowanie tekstu w obiekcie StringBuilderModifying the text in a StringBuilder object

Metoda StringBuilder.Replace zastępuje wszystkie wystąpienia znaku lub ciągu w całym obiekcie StringBuilder lub w określonym zakresie znaków.The StringBuilder.Replace method replaces all occurrences of a character or a string in the entire StringBuilder object or in a particular character range. W poniższym przykładzie użyto metody Replace, aby zamienić wszystkie wykrzykniki (!) na znaki zapytania (?) w obiekcie StringBuilder.The following example uses the Replace method to replace all exclamation points (!) with question marks (?) in the StringBuilder object.

using System;
using System.Text;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   StringBuilder MyStringBuilder = new StringBuilder("Hello World!");
   MyStringBuilder.Replace('!', '?');
   Console.WriteLine(MyStringBuilder);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Hello World?
Imports System.Text

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim MyStringBuilder As New StringBuilder("Hello World!")
   MyStringBuilder.Replace("!"c, "?"c)
   Console.WriteLine(MyStringBuilder)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Hello World?

Wyszukiwanie tekstu w obiekcie StringBuilderSearching the text in a StringBuilder object

Klasa StringBuilder nie obejmuje metod podobnych do metod String.Contains, String.IndexOfi String.StartsWith dostarczonych przez klasę String, która umożliwia przeszukiwanie obiektu pod kątem określonego znaku lub podciągu.The StringBuilder class does not include methods similar to the String.Contains, String.IndexOf, and String.StartsWith methods provided by the String class, which allow you to search the object for a particular character or a substring. Określenie obecności lub początkowego położenia znaku podciągu wymaga przeszukiwania wartości String przy użyciu metody wyszukiwania ciągów lub metody wyrażenia regularnego.Determining the presence or starting character position of a substring requires that you search a String value by using either a string search method or a regular expression method. Istnieją cztery sposoby implementacji takich wyszukiwań, jak pokazano w poniższej tabeli.There are four ways to implement such searches, as the following table shows.

ZajmujeTechnique FormatyPros WadaCons
Wyszukaj wartości ciągu przed dodaniem ich do obiektu StringBuilder.Search string values before adding them to the StringBuilder object. Przydatne do określania, czy podciąg istnieje.Useful for determining whether a substring exists. Nie można użyć, gdy pozycja indeksu podciągu jest ważna.Cannot be used when the index position of a substring is important.
Wywołaj ToString i Przeszukaj zwrócony obiekt String.Call ToString and search the returned String object. Łatwe w użyciu, Jeśli przypiszesz cały tekst do obiektu StringBuilder, a następnie zaczniesz go modyfikować.Easy to use if you assign all the text to a StringBuilder object, and then begin to modify it. Nieskomplikowany do wielokrotnego wywołania ToString, jeśli musisz wprowadzić modyfikacje przed dodaniem do obiektu StringBuilder całego tekstu.Cumbersome to repeatedly call ToString if you must make modifications before all text is added to the StringBuilder object.

Jeśli wprowadzasz zmiany, musisz pamiętać o pracy po zakończeniu tekstu obiektu StringBuilder.You must remember to work from the end of the StringBuilder object's text if you're making changes.
Użyj właściwości Chars[Int32] do sekwencyjnego przeszukiwania zakresu znaków.Use the Chars[Int32] property to sequentially search a range of characters. Przydatne w przypadku, gdy użytkownik korzysta z pojedynczych znaków lub małego podciągu.Useful if you're concerned with individual characters or a small substring. Nieskomplikowany, jeśli liczba znaków do wyszukania jest duża lub jeśli logika wyszukiwania jest złożona.Cumbersome if the number of characters to search is large or if the search logic is complex.

Wynikiem jest bardzo niska wydajność dla obiektów, które są bardzo duże przez powtarzające się wywołania metod.Results in very poor performance for objects that have grown very large through repeated method calls.
Przekonwertuj obiekt StringBuilder na obiekt String i wykonaj modyfikacje obiektu String.Convert the StringBuilder object to a String object, and perform modifications on the String object. Przydatne, jeśli liczba modyfikacji jest mała.Useful if the number of modifications is small. Wyklucza korzyść wydajności klasy StringBuilder, jeśli liczba modyfikacji jest duża.Negates the performance benefit of the StringBuilder class if the number of modifications is large.

Sprawdźmy, czy te techniki są bardziej szczegółowe.Let's examine these techniques in greater detail.

 • Jeśli celem wyszukiwania jest określenie, czy określony podciąg istnieje (to znaczy, jeśli nie interesują się pozycja podciągu), można wyszukiwać ciągi przed ich zapisaniem w obiekcie StringBuilder.If the goal of the search is to determine whether a particular substring exists (that is, if you aren't interested in the position of the substring), you can search strings before storing them in the StringBuilder object. W poniższym przykładzie przedstawiono jedną możliwą implementację.The following example provides one possible implementation. Definiuje klasę StringBuilderFinder, której Konstruktor przekazuje odwołanie do obiektu StringBuilder i podciągu, który ma znajdować się w ciągu.It defines a StringBuilderFinder class whose constructor is passed a reference to a StringBuilder object and the substring to find in the string. W takim przypadku przykład próbuje określić, czy zarejestrowane temperatury są w liczbie Fahrenheita lub Celsjusza, i dodaje odpowiedni tekst wprowadzający do początku obiektu StringBuilder.In this case, the example tries to determine whether recorded temperatures are in Fahrenheit or Celsius, and adds the appropriate introductory text to the beginning of the StringBuilder object. Generator liczb losowych służy do wybierania tablicy zawierającej dane w stopniach Celsjusza lub stopni Fahrenheita.A random number generator is used to select an array that contains data in either degrees Celsius or degrees Fahrenheit.

  using System;
  using System.Text;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     Random rnd = new Random();
     string[] tempF = { "47.6F", "51.3F", "49.5F", "62.3F" };
     string[] tempC = { "21.2C", "16.1C", "23.5C", "22.9C" };
     string[][] temps = { tempF, tempC }; 
  
     StringBuilder sb = new StringBuilder();
     var f = new StringBuilderFinder(sb, "F");
     var baseDate = new DateTime(2013, 5, 1); 
     String[] temperatures = temps[rnd.Next(2)];
     bool isFahrenheit = false;
     foreach (var temperature in temperatures) {
       if (isFahrenheit)
        sb.AppendFormat("{0:d}: {1}\n", baseDate, temperature);
       else
        isFahrenheit = f.SearchAndAppend(String.Format("{0:d}: {1}\n", 
                         baseDate, temperature));
       baseDate = baseDate.AddDays(1);
     }      
     if (isFahrenheit) {
       sb.Insert(0, "Average Daily Temperature in Degrees Fahrenheit");
       sb.Insert(47, "\n\n");
     }
     else {
       sb.Insert(0, "Average Daily Temperature in Degrees Celsius");
       sb.Insert(44, "\n\n");
     }  
     Console.WriteLine(sb.ToString());
    }
  }
  
  public class StringBuilderFinder
  {
    private StringBuilder sb;
    private String text;
    
    public StringBuilderFinder(StringBuilder sb, String textToFind)
    {
     this.sb = sb;
     this.text = textToFind;
    }
    
    public bool SearchAndAppend(String stringToSearch)
    {
     sb.Append(stringToSearch);
     return stringToSearch.Contains(text);
    }
  }
  // The example displays output similar to the following:
  //  Average Daily Temperature in Degrees Celsius
  //  
  //  5/1/2013: 21.2C
  //  5/2/2013: 16.1C
  //  5/3/2013: 23.5C
  //  5/4/2013: 22.9C
  
  Imports System.Text
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim rnd As New Random()
     Dim tempF() As String = { "47.6F", "51.3F", "49.5F", "62.3F" }
     Dim tempC() As String = { "21.2C", "16.1C", "23.5C", "22.9C" }
     Dim temps()() As String = { tempF, tempC } 
  
     Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder()
     Dim f As New StringBuilderFinder(sb, "F")
     Dim baseDate As New DateTime(2013, 5, 1) 
     Dim temperatures() As String = temps(rnd.Next(2))
     Dim isFahrenheit As Boolean = False
     For Each temperature In temperatures
       If isFahrenheit Then
        sb.AppendFormat("{0:d}: {1}{2}", baseDate, temperature, vbCrLf)
       Else
        isFahrenheit = f.SearchAndAppend(String.Format("{0:d}: {1}{2}", 
                         baseDate, temperature, vbCrLf))
       End If
       baseDate = baseDate.AddDays(1)
     Next      
     If isFahrenheit Then
       sb.Insert(0, "Average Daily Temperature in Degrees Fahrenheit")
       sb.Insert(47, vbCrLf + vbCrLf)
     Else
       sb.Insert(0, "Average Daily Temperature in Degrees Celsius")
       sb.Insert(44, vbCrLf + vbCrLf)
     End If  
     Console.WriteLine(sb.ToString())
    End Sub
  End Module
  
  Public Class StringBuilderFinder
    Private sb As StringBuilder
    Private text As String
    
    Public Sub New(sb As StringBuilder, textToFind As String)
     Me.sb = sb
     text = textToFind
    End Sub
    
    Public Function SearchAndAppend(stringToSearch As String) As Boolean
     sb.Append(stringToSearch)
     Return stringToSearch.Contains(text)
    End Function
  End Class
  ' The example displays output similar to the following:
  '  Average Daily Temperature in Degrees Celsius
  '  
  '  5/1/2013: 21.2C
  '  5/2/2013: 16.1C
  '  5/3/2013: 23.5C
  '  5/4/2013: 22.9C
  
 • Wywołaj metodę StringBuilder.ToString, aby skonwertować obiekt StringBuilder na obiekt String.Call the StringBuilder.ToString method to convert the StringBuilder object to a String object. Można wyszukać ciąg za pomocą metod, takich jak String.LastIndexOf lub String.StartsWith, lub użyć wyrażeń regularnych oraz klasy Regex do wyszukiwania wzorców.You can search the string by using methods such as String.LastIndexOf or String.StartsWith, or you can use regular expressions and the Regex class to search for patterns. Ponieważ zarówno obiekty StringBuilder i String używają kodowania UTF-16 do przechowywania znaków, pozycje indeksu znaków, podciągów i dopasowania wyrażeń regularnych są takie same w obu obiektach.Because both StringBuilder and String objects use UTF-16 encoding to store characters, the index positions of characters, substrings, and regular expression matches are the same in both objects. Dzięki temu można użyć StringBuilder metod, aby wprowadzić zmiany w tym samym miejscu, w którym tekst zostanie znaleziony w obiekcie String.This enables you to use StringBuilder methods to make changes at the same position at which that text is found in the String object.

  Uwaga

  W przypadku zastosowania tego podejścia należy wykonać od końca obiektu StringBuilder do jego początku, aby nie trzeba było wielokrotnie konwertować obiektu StringBuilder na ciąg.If you adopt this approach, you should work from the end of the StringBuilder object to its beginning so that you don't have to repeatedly convert the StringBuilder object to a string.

  To podejście pokazano w poniższym przykładzie.The following example illustrates this approach. Przechowuje cztery wystąpienia poszczególnych liter alfabetu angielskiego w obiekcie StringBuilder.It stores four occurrences of each letter of the English alphabet in a StringBuilder object. Następnie konwertuje tekst do obiektu String i używa wyrażenia regularnego do identyfikowania pozycji początkowej każdej sekwencji zawierającej cztery znaki.It then converts the text to a String object and uses a regular expression to identify the starting position of each four-character sequence. Na koniec dodaje znak podkreślenia przed każdą sekwencją czterech znaków z wyjątkiem pierwszej sekwencji i konwertuje pierwszy znak sekwencji na wielkie litery.Finally, it adds an underscore before each four-character sequence except for the first sequence, and converts the first character of the sequence to uppercase.

  using System;
  using System.Text;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     // of each character in the English alphabet. 
     StringBuilder sb = new StringBuilder();
     for (ushort ctr = (ushort)'a'; ctr <= (ushort) 'z'; ctr++)
       sb.Append(Convert.ToChar(ctr), 4);
     
     // Create a parallel string object.
     String sbString = sb.ToString();
     // Determine where each new character sequence begins.
     String pattern = @"(\w)\1+";
     MatchCollection matches = Regex.Matches(sbString, pattern);
  
     // Uppercase the first occurrence of the sequence, and separate it
     // from the previous sequence by an underscore character.
     for (int ctr = matches.Count - 1; ctr >= 0; ctr--) { 
       Match m = matches[ctr];
       sb[m.Index] = Char.ToUpper(sb[m.Index]);
       if (m.Index > 0) sb.Insert(m.Index, "_");
     }
     // Display the resulting string.
     sbString = sb.ToString();
     int line = 0;
     do {
       int nChars = line * 80 + 79 <= sbString.Length ? 
                 80 : sbString.Length - line * 80;
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars));
       line++;
     } while (line * 80 < sbString.Length);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  //  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  
  Imports System.Text
  Imports System.Text.RegularExpressions
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     ' of each character in the English alphabet. 
     Dim sb As New StringBuilder()
     For ctr As UShort = AscW("a") To Ascw("z")
       sb.Append(ChrW(ctr), 4)
     Next  
     ' Create a parallel string object.
     Dim sbString As String = sb.ToString()
     ' Determine where each new character sequence begins.
     Dim pattern As String = "(\w)\1+"
     Dim matches As MatchCollection = Regex.Matches(sbString, pattern)
  
     ' Uppercase the first occurrence of the sequence, and separate it
     ' from the previous sequence by an underscore character.
     For ctr As Integer = matches.Count - 1 To 0 Step -1 
       Dim m As Match = matches(ctr)
       sb.Chars(m.Index) = Char.ToUpper(sb.Chars(m.index))
       If m.Index > 0 Then sb.Insert(m.Index, "_")
     Next
     ' Display the resulting string.
     sbString = sb.ToString()
     Dim line As Integer = 0
     Do
       Dim nChars As Integer = If(line * 80 + 79 <= sbString.Length, 
                    80, sbString.Length - line * 80)
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars))
       line += 1
     Loop While line * 80 < sbString.Length
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  '  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  
 • Użyj właściwości StringBuilder.Chars[Int32] do sekwencyjnego przeszukiwania zakresu znaków w obiekcie StringBuilder.Use the StringBuilder.Chars[Int32] property to sequentially search a range of characters in a StringBuilder object. Takie podejście może nie być praktyczne, jeśli liczba znaków do przeszukania jest duża lub logika wyszukiwania jest szczególnie złożona.This approach may not be practical if the number of characters to be searched is large or the search logic is particularly complex. Aby uzyskać wpływ na wydajność dla bardzo dużych, fragmentów StringBuilder obiektów opartych na indeksie, zapoznaj się z dokumentacją właściwości StringBuilder.Chars[Int32].For the performance implications of character-by-character index-based access for very large, chunked StringBuilder objects, see the documentation for the StringBuilder.Chars[Int32] property.

  Poniższy przykład jest identyczny w funkcji w poprzednim przykładzie, ale różni się w implementacji.The following example is identical in functionality to the previous example but differs in implementation. Używa właściwości Chars[Int32] do wykrycia, kiedy wartość znaku została zmieniona, wstawia podkreślenie w tym miejscu i konwertuje pierwszy znak w nowej sekwencji na wielkie litery.It uses the Chars[Int32] property to detect when a character value has changed, inserts an underscore at that position, and converts the first character in the new sequence to uppercase.

  using System;
  using System.Text;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     // of each character in the English alphabet. 
     StringBuilder sb = new StringBuilder();
     for (ushort ctr = (ushort) 'a'; ctr <= (ushort) 'z'; ctr++)
       sb.Append(Convert.ToChar(ctr), 4);
  
     // Iterate the text to determine when a new character sequence occurs.
     int position = 0;
     Char current = '\u0000';
     do {
       if (sb[position] != current) {
        current = sb[position];
        sb[position] = Char.ToUpper(sb[position]);
        if (position > 0) 
          sb.Insert(position, "_");
        position += 2;
       }
       else {
        position++;
       }   
     } while (position <= sb.Length - 1);
     // Display the resulting string.
     String sbString = sb.ToString();
     int line = 0;
     do {
       int nChars = line * 80 + 79 <= sbString.Length ? 
                 80 : sbString.Length - line * 80;
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars));
       line++;
     } while (line * 80 < sbString.Length);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  //  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  
  Imports System.Text
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     ' of each character in the English alphabet. 
     Dim sb As New StringBuilder()
     For ctr As UShort = AscW("a") To Ascw("z")
       sb.Append(ChrW(ctr), 4)
     Next  
     ' Iterate the text to determine when a new character sequence occurs.
     Dim position As Integer = 0
     Dim current As Char = ChrW(0)
     Do
       If sb(position) <> current Then
        current = sb(position)
        sb(position) = Char.ToUpper(sb(position))
        If position > 0 Then sb.Insert(position, "_")
        position += 2
       Else
        position += 1
       End If   
     Loop While position <= sb.Length - 1
     ' Display the resulting string.
     Dim sbString As String = sb.ToString()
     Dim line As Integer = 0
     Do
       Dim nChars As Integer = If(line * 80 + 79 <= sbString.Length, 
                    80, sbString.Length - line * 80)
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars))
       line += 1
     Loop While line * 80 < sbString.Length
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  '  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  
 • Przechowuj wszystkie niezmodyfikowane teksty w obiekcie StringBuilder, wywołaj metodę StringBuilder.ToString, aby skonwertować obiekt StringBuilder na obiekt String i wykonać modyfikacje obiektu String.Store all the unmodified text in the StringBuilder object, call the StringBuilder.ToString method to convert the StringBuilder object to a String object, and perform the modifications on the String object. Możesz użyć tej metody, jeśli masz tylko kilka modyfikacji: w przeciwnym razie koszt pracy z niezmiennymi ciągami może Negate korzyści wynikające z użycia obiektu StringBuilder.You can use this approach if you have only a few modifications; otherwise, the cost of working with immutable strings may negate the performance benefits of using a StringBuilder object.

  Poniższy przykład jest identyczny w funkcji z poprzednimi dwoma przykładami, ale różni się w implementacji.The following example is identical in functionality to the previous two examples but differs in implementation. Tworzy obiekt StringBuilder, konwertuje go na obiekt String, a następnie używa wyrażenia regularnego do wykonywania wszystkich pozostałych modyfikacji ciągu.It creates a StringBuilder object, converts it to a String object, and then uses a regular expression to perform all remaining modifications on the string. Metoda Regex.Replace(String, String, MatchEvaluator) używa wyrażenia lambda do przeprowadzenia zamiany dla każdego dopasowania.The Regex.Replace(String, String, MatchEvaluator) method uses a lambda expression to perform the replacement on each match.

  using System;
  using System.Text;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     // of each character in the English alphabet. 
     StringBuilder sb = new StringBuilder();
     for (ushort ctr = (ushort)'a'; ctr <= (ushort) 'z'; ctr++)
       sb.Append(Convert.ToChar(ctr), 4);
     
     // Convert it to a string.
     String sbString = sb.ToString();
  
     // Use a regex to uppercase the first occurrence of the sequence, 
     // and separate it from the previous sequence by an underscore.
     string pattern = @"(\w)(\1+)";
     sbString = Regex.Replace(sbString, pattern, 
                  m => (m.Index > 0 ? "_" : "") + 
                  m.Groups[1].Value.ToUpper() + 
                  m.Groups[2].Value);
  
     // Display the resulting string.
     int line = 0;
     do {
       int nChars = line * 80 + 79 <= sbString.Length ? 
                 80 : sbString.Length - line * 80;
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars));
       line++;
     } while (line * 80 < sbString.Length);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  //  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  
  Imports System.Text
  Imports System.Text.RegularExpressions
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Create a StringBuilder object with 4 successive occurrences 
     ' of each character in the English alphabet. 
     Dim sb As New StringBuilder()
     For ctr As UShort = AscW("a") To Ascw("z")
       sb.Append(ChrW(ctr), 4)
     Next  
     ' Convert it to a string.
     Dim sbString As String = sb.ToString()
  
     ' Use a regex to uppercase the first occurrence of the sequence, 
     ' and separate it from the previous sequence by an underscore.
     Dim pattern As String = "(\w)(\1+)"
     sbString = Regex.Replace(sbString, pattern, 
                  Function(m) If(m.Index > 0,"_","") + 
                        m.Groups(1).Value.ToUpper + 
                        m.Groups(2).Value)
  
     ' Display the resulting string.
     Dim line As Integer = 0
     Do
       Dim nChars As Integer = If(line * 80 + 79 <= sbString.Length, 
                    80, sbString.Length - line * 80)
       Console.WriteLine(sbString.Substring(line * 80, nChars))
       line += 1
     Loop While line * 80 < sbString.Length
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '  Aaaa_Bbbb_Cccc_Dddd_Eeee_Ffff_Gggg_Hhhh_Iiii_Jjjj_Kkkk_Llll_Mmmm_Nnnn_Oooo_Pppp_
  '  Qqqq_Rrrr_Ssss_Tttt_Uuuu_Vvvv_Wwww_Xxxx_Yyyy_Zzzz
  

Konwersja obiektu StringBuilder na ciągConverting the StringBuilder object to a string

Przed przekazaniem ciągu reprezentowanego przez obiekt StringBuilder do metody, która ma parametr String lub wyświetlenie w interfejsie użytkownika, należy przekonwertować obiekt StringBuilder na obiekt String.You must convert the StringBuilder object to a String object before you can pass the string represented by the StringBuilder object to a method that has a String parameter or display it in the user interface. Tę konwersję wykonuje się, wywołując metodę StringBuilder.ToString.You perform this conversion by calling the StringBuilder.ToString method. Aby zapoznać się z ilustracją, zobacz poprzedni przykład, który wywołuje metodę ToString, aby przekonwertować obiekt StringBuilder na ciąg, aby można go było przesłać do metody wyrażenia regularnego.For an illustration, see the previous example, which calls the ToString method to convert a StringBuilder object to a string so that it can be passed to a regular expression method.

Uwagi dotyczące wywoływania

W programie .NET Core i w .NET Framework 4,0 i nowszych wersjach, gdy tworzysz wystąpienie obiektu StringBuilder przez wywołanie konstruktora StringBuilder(Int32, Int32), zarówno długość, jak i pojemność wystąpienia StringBuilder mogą wzrosnąć poza wartość właściwości MaxCapacity.In .NET Core and in the .NET Framework 4.0 and later versions, when you instantiate the StringBuilder object by calling the StringBuilder(Int32, Int32) constructor, both the length and the capacity of the StringBuilder instance can grow beyond the value of its MaxCapacity property. Może się to zdarzyć w szczególności w przypadku wywołania metod Append(String) i AppendFormat(String, Object), aby dołączyć małe ciągi.This can occur particularly when you call the Append(String) and AppendFormat(String, Object) methods to append small strings.

Konstruktory

StringBuilder()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder.Initializes a new instance of the StringBuilder class.

StringBuilder(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder przy użyciu określonej pojemności.Initializes a new instance of the StringBuilder class using the specified capacity.

StringBuilder(Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder, która rozpoczyna się od określonej pojemności i może rosnąć do określonej wartości maksymalnej.Initializes a new instance of the StringBuilder class that starts with a specified capacity and can grow to a specified maximum.

StringBuilder(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder przy użyciu określonego ciągu.Initializes a new instance of the StringBuilder class using the specified string.

StringBuilder(String, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder przy użyciu określonego ciągu i pojemności.Initializes a new instance of the StringBuilder class using the specified string and capacity.

StringBuilder(String, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringBuilder z określonego podciągu i pojemności.Initializes a new instance of the StringBuilder class from the specified substring and capacity.

Właściwości

Capacity

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę znaków, które mogą być zawarte w pamięci przydzielonej przez bieżące wystąpienie.Gets or sets the maximum number of characters that can be contained in the memory allocated by the current instance.

Chars[Int32]

Pobiera lub ustawia znak w podanej pozycji znaku w tym wystąpieniu.Gets or sets the character at the specified character position in this instance.

Length

Pobiera lub ustawia długość bieżącego obiektu StringBuilder.Gets or sets the length of the current StringBuilder object.

MaxCapacity

Pobiera maksymalną pojemność tego wystąpienia.Gets the maximum capacity of this instance.

Metody

Append(Boolean)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną wartość logiczną do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified Boolean value to this instance.

Append(Byte)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 8-bit unsigned integer to this instance.

Append(Char)

Dołącza ciąg reprezentujący określony obiekt Char do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified Char object to this instance.

Append(Char*, Int32)

Dołącza tablicę znaków Unicode, zaczynając od określonego adresu do tego wystąpienia.Appends an array of Unicode characters starting at a specified address to this instance.

Append(Char, Int32)

Dołącza określoną liczbę kopii ciągu reprezentującego znak Unicode do tego wystąpienia.Appends a specified number of copies of the string representation of a Unicode character to this instance.

Append(Char[])

Dołącza ciąg reprezentujący znaki Unicode w określonej tablicy do tego wystąpienia.Appends the string representation of the Unicode characters in a specified array to this instance.

Append(Char[], Int32, Int32)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną podtablicę znaków Unicode do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified subarray of Unicode characters to this instance.

Append(Decimal)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną liczbę dziesiętną do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified decimal number to this instance.

Append(Double)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified double-precision floating-point number to this instance.

Append(Int16)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 16-bit signed integer to this instance.

Append(Int32)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 32-bit signed integer to this instance.

Append(Int64)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 64-bit signed integer to this instance.

Append(Object)

Dołącza ciąg reprezentujący określony obiekt do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified object to this instance.

Append(ReadOnlyMemory<Char>)

Dołącza ciąg reprezentujący określony region pamięci tylko do odczytu do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified read-only character memory region to this instance.

Append(ReadOnlySpan<Char>)

Dołącza ciąg reprezentujący określony zakres znaków tylko do odczytu do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified read-only character span to this instance.

Append(SByte)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 8-bit signed integer to this instance.

Append(Single)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified single-precision floating-point number to this instance.

Append(String)

Dołącza kopię określonego ciągu do tego wystąpienia.Appends a copy of the specified string to this instance.

Append(String, Int32, Int32)

Dołącza kopię określonego podciągu do tego wystąpienia.Appends a copy of a specified substring to this instance.

Append(StringBuilder)

Dołącza ciąg reprezentujący określony Konstruktor ciągów do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified string builder to this instance.

Append(StringBuilder, Int32, Int32)

Dołącza kopię podciągu w określonym konstruktorze ciągów do tego wystąpienia.Appends a copy of a substring within a specified string builder to this instance.

Append(UInt16)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 16-bit unsigned integer to this instance.

Append(UInt32)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 32-bit unsigned integer to this instance.

Append(UInt64)

Dołącza ciąg reprezentujący określoną 64-bitową liczbę całkowitą bez znaku do tego wystąpienia.Appends the string representation of a specified 64-bit unsigned integer to this instance.

AppendFormat(IFormatProvider, String, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący pojedynczy argument przy użyciu określonego dostawcy formatu.Each format item is replaced by the string representation of a single argument using a specified format provider.

AppendFormat(IFormatProvider, String, Object, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący jeden z dwóch argumentów przy użyciu określonego dostawcy formatu.Each format item is replaced by the string representation of either of two arguments using a specified format provider.

AppendFormat(IFormatProvider, String, Object, Object, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący jeden z trzech argumentów przy użyciu określonego dostawcy formatu.Each format item is replaced by the string representation of either of three arguments using a specified format provider.

AppendFormat(IFormatProvider, String, Object[])

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący odpowiadający argument w tablicy parametrów przy użyciu określonego dostawcy formatu.Each format item is replaced by the string representation of a corresponding argument in a parameter array using a specified format provider.

AppendFormat(String, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący pojedynczy argument.Each format item is replaced by the string representation of a single argument.

AppendFormat(String, Object, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący jeden z dwóch argumentów.Each format item is replaced by the string representation of either of two arguments.

AppendFormat(String, Object, Object, Object)

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący jeden z trzech argumentów.Each format item is replaced by the string representation of either of three arguments.

AppendFormat(String, Object[])

Dołącza ciąg zwracany przez przetwarzanie ciągu formatu złożonego, który zawiera zero lub więcej elementów formatu, do tego wystąpienia.Appends the string returned by processing a composite format string, which contains zero or more format items, to this instance. Każdy element formatu jest zamieniany na ciąg reprezentujący odpowiadający argument w tablicy parametrów.Each format item is replaced by the string representation of a corresponding argument in a parameter array.

AppendJoin(Char, Object[])

Łączy reprezentacje ciągów elementów w podanej tablicy obiektów przy użyciu określonego separatora znakowego między poszczególnymi elementami członkowskimi, a następnie dołącza wynik do bieżącego wystąpienia konstruktora ciągów.Concatenates the string representations of the elements in the provided array of objects, using the specified char separator between each member, then appends the result to the current instance of the string builder.

AppendJoin(Char, String[])

Łączy ciągi dostarczonej tablicy przy użyciu określonego separatora znakowego między poszczególnymi ciągami, a następnie dołącza wynik do bieżącego wystąpienia konstruktora ciągów.Concatenates the strings of the provided array, using the specified char separator between each string, then appends the result to the current instance of the string builder.

AppendJoin(String, Object[])

Łączy reprezentacje ciągów elementów w podanej tablicy obiektów przy użyciu określonego separatora między poszczególnymi elementami członkowskimi, a następnie dołącza wynik do bieżącego wystąpienia konstruktora ciągów.Concatenates the string representations of the elements in the provided array of objects, using the specified separator between each member, then appends the result to the current instance of the string builder.

AppendJoin(String, String[])

Łączy ciągi dostarczonej tablicy przy użyciu określonego separatora między poszczególnymi ciągami, a następnie dołącza wynik do bieżącego wystąpienia konstruktora ciągów.Concatenates the strings of the provided array, using the specified separator between each string, then appends the result to the current instance of the string builder.

AppendJoin<T>(Char, IEnumerable<T>)

Łączy i dołącza elementy członkowskie kolekcji przy użyciu określonego separatora znaków między poszczególnymi elementami członkowskimi.Concatenates and appends the members of a collection, using the specified char separator between each member.

AppendJoin<T>(String, IEnumerable<T>)

Łączy i dołącza elementy członkowskie kolekcji przy użyciu określonego separatora między poszczególnymi elementami członkowskimi.Concatenates and appends the members of a collection, using the specified separator between each member.

AppendLine()

Dołącza domyślny terminator wiersza do końca bieżącego obiektu StringBuilder.Appends the default line terminator to the end of the current StringBuilder object.

AppendLine(String)

Dołącza kopię określonego ciągu, po którym następuje domyślny terminator linii na końcu bieżącego obiektu StringBuilder.Appends a copy of the specified string followed by the default line terminator to the end of the current StringBuilder object.

Clear()

Usuwa wszystkie znaki z bieżącego wystąpienia StringBuilder.Removes all characters from the current StringBuilder instance.

CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32)

Kopiuje znaki z określonego segmentu tego wystąpienia do określonego segmentu docelowej tablicy Char.Copies the characters from a specified segment of this instance to a specified segment of a destination Char array.

CopyTo(Int32, Span<Char>, Int32)

Kopiuje znaki z określonego segmentu tego wystąpienia do docelowego zakresu Char.Copies the characters from a specified segment of this instance to a destination Char span.

EnsureCapacity(Int32)

Zapewnia, że pojemność tego wystąpienia StringBuilder jest równa co najmniej określonej wartości.Ensures that the capacity of this instance of StringBuilder is at least the specified value.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Equals(ReadOnlySpan<Char>)

Zwraca wartość wskazującą, czy znaki w tym wystąpieniu są równe znakom w określonym zakresie znaków tylko do odczytu.Returns a value indicating whether the characters in this instance are equal to the characters in a specified read-only character span.

Equals(StringBuilder)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

GetChunks()

Zwraca obiekt, który może służyć do iteracji przez fragmenty znaków reprezentowane w ReadOnlyMemory<Char> utworzonym na podstawie tego wystąpienia StringBuilder.Returns an object that can be used to iterate through the chunks of characters represented in a ReadOnlyMemory<Char> created from this StringBuilder instance.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Insert(Int32, Boolean)

Wstawia ciąg reprezentujący wartość logiczną do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a Boolean value into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Byte)

Wstawia ciąg reprezentujący określoną 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified 8-bit unsigned integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Char)

Wstawia ciąg reprezentujący określony znak Unicode do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified Unicode character into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Char[])

Wstawia ciąg reprezentujący określoną tablicę znaków Unicode w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified array of Unicode characters into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Char[], Int32, Int32)

Wstawia ciąg reprezentujący określoną podtablicę znaków Unicode do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified subarray of Unicode characters into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Decimal)

Wstawia ciąg reprezentujący liczbę dziesiętną do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a decimal number into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Double)

Wstawia ciąg reprezentujący liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a double-precision floating-point number into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Int16)

Wstawia ciąg reprezentujący określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified 16-bit signed integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Int32)

Wstawia ciąg reprezentujący określony 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified 32-bit signed integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Int64)

Wstawia ciąg reprezentujący 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a 64-bit signed integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Object)

Wstawia ciąg reprezentujący obiekt w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of an object into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, ReadOnlySpan<Char>)

Wstawia sekwencję znaków do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the sequence of characters into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, SByte)

Wstawia ciąg reprezentujący określoną 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a specified 8-bit signed integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, Single)

Wstawia ciąg reprezentujący liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a single-precision floating point number into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, String)

Wstawia ciąg do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts a string into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, String, Int32)

Wstawia co najmniej jedną kopię określonego ciągu do tego wystąpienia w podanej pozycji znaku.Inserts one or more copies of a specified string into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, UInt16)

Wstawia ciąg reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a 16-bit unsigned integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, UInt32)

Wstawia ciąg reprezentujący 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a 32-bit unsigned integer into this instance at the specified character position.

Insert(Int32, UInt64)

Wstawia ciąg reprezentujący 64-bitową liczbę całkowitą bez znaku w tym wystąpieniu w podanej pozycji znaku.Inserts the string representation of a 64-bit unsigned integer into this instance at the specified character position.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(Int32, Int32)

Usuwa określony zakres znaków z tego wystąpienia.Removes the specified range of characters from this instance.

Replace(Char, Char)

Zastępuje wszystkie wystąpienia określonego znaku w tym wystąpieniu innym określonym znakiem.Replaces all occurrences of a specified character in this instance with another specified character.

Replace(Char, Char, Int32, Int32)

Zastępuje, w ramach podciągu tego wystąpienia, wszystkie wystąpienia określonego znaku z innym określonym znakiem.Replaces, within a substring of this instance, all occurrences of a specified character with another specified character.

Replace(String, String)

Zastępuje wszystkie wystąpienia określonego ciągu w tym wystąpieniu innym określonym ciągiem.Replaces all occurrences of a specified string in this instance with another specified string.

Replace(String, String, Int32, Int32)

Zastępuje, w ramach podciągu tego wystąpienia, wszystkie wystąpienia określonego ciągu z innym określonym ciągiem.Replaces, within a substring of this instance, all occurrences of a specified string with another specified string.

ToString()

Konwertuje wartość tego wystąpienia na String.Converts the value of this instance to a String.

ToString(Int32, Int32)

Konwertuje wartość podciągu tego wystąpienia na String.Converts the value of a substring of this instance to a String.

Jawne implementacje interfejsu

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia obiekt SerializationInfo danymi wymaganymi do deserializacji bieżącego obiektu StringBuilder.Populates a SerializationInfo object with the data necessary to deserialize the current StringBuilder object.

Dotyczy

Zobacz też