UnicodeRanges.ArabicPresentationFormsB Właściwość

Definicja

Pobiera arabski prezentacje Forms-B blok Unicode (U + FE70-U + FEFF).Gets the Arabic Presentation Forms-B Unicode block (U+FE70-U+FEFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ ArabicPresentationFormsB { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange ArabicPresentationFormsB { get; }
member this.ArabicPresentationFormsB : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property ArabicPresentationFormsB As UnicodeRange

Wartość właściwości

Arabskie prezentacje formularzy-B blok Unicode (U + FE70-U + FEFF).The Arabic Presentation Forms-B Unicode block (U+FE70-U+FEFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode w wersji 12,1-arabskiej Forms-B.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Arabic Presentation Forms-B.

Dotyczy