UnicodeRanges.Armenian Właściwość

Definicja

Pobiera blok języka ormiańskiego Unicode (U +0530-U + 058F).Gets the Armenian Unicode block (U+0530-U+058F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Armenian { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Armenian { get; }
member this.Armenian : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Armenian As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok języka ormiańskiego Unicode (U +0530-U + 058F).The Armenian Unicode block (U+0530-U+058F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1 — ormiański.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Armenian.

Dotyczy