UnicodeRanges.BlockElements Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode elementów bloku (U +2580-U + 259F).Gets the Block Elements Unicode block (U+2580-U+259F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ BlockElements { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange BlockElements { get; }
member this.BlockElements : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property BlockElements As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode elementów bloku (U +2580-U + 259F).The Block Elements Unicode block (U+2580-U+259F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-Block.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Block Elements.

Dotyczy