UnicodeRanges.BoxDrawing Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode w polu rysowania (U +2500-U + 257F).Gets the Box Drawing Unicode block (U+2500-U+257F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ BoxDrawing { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange BoxDrawing { get; }
member this.BoxDrawing : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property BoxDrawing As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok formatu ramki Unicode (U +2500-U + 257F).The Box Drawing Unicode block (U+2500-U+257F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Box.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Box Drawing.

Dotyczy