UnicodeRanges.Buhid Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Buhid (U +1740-U + 175F).Gets the Buhid Unicode block (U+1740-U+175F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Buhid { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Buhid { get; }
member this.Buhid : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Buhid As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Buhid (U +1740-U + 175F).The Buhid Unicode block (U+1740-U+175F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Buhid.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Buhid.

Dotyczy